LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
0°C
 
A A A

Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro, trešo un ceturto daļu, kurās teikts, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem; pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav,- citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai, ņemot vērā Ludzas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2010.gada 15.septembra sēdes atzinumu, Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2010.gada 16.septembra sēdes atzinumu un finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 16.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: “par”- 11 balsis (S.Bogdanovs, V.Dibaņins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, T.Loseviča, A.Stjade, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), “pret” nav, “atturas” nav,, Ludzas novada dome nolemj:

1. Atbalstīt nodomu par Ludzas novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem.

2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificēto kultūraugus Ludzas novada administratīvā teritorijā un par saistošo noteikumu projektu “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā” publicējot paziņojumu laikrakstā “Ludzas zeme.” Ludzas novada pašvaldības mājaslapā https://ludzasnovads.lv/ .

3. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 10.decembrim.

4. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietas:

4.1. Ludzas novada pašvaldība, Raiņa ielā 16, Ludzā, e-pasts: [email protected];

4.2. Ludzas novada Briģu pagasta pārvalde, c. Briģi, Brigu pagasts, Ludzas novads;

4.3. Ludzas novada Cirmas pagasta pārvalde, c. Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads;

4.4. Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvalde, c. Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads;

4.5. Ludzas novada Istras pagasta pārvalde, c. Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads;

4.6. Ludzas novada Nirzas pagasta pārvalde, c. Nirzas, Nirzas pagasts, Ludzas novads;

4.7. Ludzas novada Pureņu pagasta pārvalde, Strumpe, Pureņu pagasts, Ludzas novads;

4.8. Ludzas novada Ņukšu pagasta pārvalde, c. Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads;

4.9. Ludzas novada Pildas pagasta pārvalde, c. Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads;

4.10. Ludzas novada Rundēnu pagasta pārvalde, c. Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.

coloring.cool