LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Par būvniecības publiskās apspriešanas “Koģenerācijas stacijas būvniecība” rezultātiem

Mēneša laikā iedzīvotājiem publiskajā apspriešanā bija iespēja izteikt savus viedokļus un ierosinājumus par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Ludzā, Dagdas ielā 12. Notika arī ieceres prezentācijas pasākums, kur projektētāji un paši būvniecības ierosonātāji iepazīstināja ar projekta būtību un tehniskajiem parametriem.

Ludzas novada pašvaldības 9. marta sēdē tika pieņemts lēmums par apspriešanas rezultātu apstiprināšanu un atbalstīta SIA “Rēzeknes Eko enerģija” koģenerācijas stacijas būvniecība Ludzā.

Ziņojums par koģenerācijas stacijas būvniecības Dagdas ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.

1. Būvniecības ierosinātājs – SIA “Rēzeknes Eko enerģija”, reģistrācijas Nr.42403025300, Raiņa ielā 64, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
2. Projektētājs – SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”, reģistrācijas Nr.42403019889, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4498-R, juridiskā adrese: Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-4601.
3. Ludzas novada būvvaldes lēmums “Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu koģenerācijas stacijas būvniecībai Dagdas ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā” pieņemts 25.11. 2010.gada būvvaldes sēdes protokols Nr.25. p.4.
4. Zemes gabala Dagdas ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru: 6801-003-0113 raksturojums:
a. teritorijas atļautā izmantošana – jaukta ražošanas un komerciāla rakstura apbūves teritorija;
b. zemes gabala platība – 15481m2.
5. Paziņojums 2011.gada 8.februāra laikrakstā “Ludzas Zeme”, nosakot apspriešanas termiņu četras nedēļas.
6. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
a. Būvniecības ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) , izvietojot pašvaldības ēkas Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2. stāvā, 11. kabinetā, Ludzas novada būvvaldes kabinetā; pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
7. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika Ludzas novada pašvaldības ēkas sēžu zālē (3.stāvā) Raiņa ielā 16A, Ludzā, 2011.gada 18.februārī plkst.11.00.
9. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
1.1. iesniedzot rakstisku viedokli Ludzas novada būvvaldē 11. kab;
1.2. iesniedzot savu viedokli pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
10. Konceptuāli saskaņojumi un tehniskie noteikumi (Būvvaldes PAU prasība) par koģenerācijas stsciojas būvniecību Dagdas ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā saņemti no:
10.1. AS “Sadales tīkls” 10.01.2011.gada Elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi (projektēšanas uzdevums) Nr.112505105;
10.2. SIA “Lattelekom” 08.12.2010.gada tehniskie noteikumi Nr.CS.10.2-18/57/194 koģenerācijas stacijas celtniecībai;
10.3. SIA “Ludzas apsaimniekotājs” 2010.gada 10.decembra tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas projektēšanai;
10.4. VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA LATGALES REĢIONA BRIGĀDES LUDZAS DAĻAS 2010.gada 22.decembra vēstule Nr.22/9.9-88 vēstule “Par tehniskajiem noteikumiem”;

REZULTĀTI
11. Pavisam kopā saņemtas aizpildītas 18 aptaujas lapas no fiziskām personām, kuras tika iesniegtas Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16A, 11. kabinetā, Ludzā, Ludzas novadā un Ludza novada pašvaldības mājas lapā tika saņemti divi anonīmi komentāri par minēto būvniecības ieceri.
11.1. rakstiskā veidā no fiziskām personām saņemti – 28 viedokļi, no kuriem:
o pozitīvi – 18
o negatīvi – 10
11.2. mājas lapā saņemti anonīmi komentāri – 2 negatīvi viedokļi.

SECINĀJUMI
12. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri Koģenerācijas stacijas būvniecība Dagdas ielā 12, Ludzā, Ludzas novadā.
13. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
14. Izskatot pilsētas iedzīvotāju izteiktos viedokļus tika konstatēts, ka iedzīvotāju aktivitāte nebija visai liela. Ieceres atbalstītāju bija vairāk nekā pretinieku. Tie iedzīvotāji, kuri bija pret būvniecības ieceri galvenokārt uzsvēra bažas par trokšņu, gaisa piesārņojuma līmeņa paaugstināšanos – koģenerācijas stacijas negatīvo ietekmi uz vidi. Tie iedzīvotāji, kuri atbalstīja būvniecības ieceri galvenokārt norādīja uz jaunu darba vietu radīšanu un vides sakārtošanu
15. Gala lēmums par būvniecības ieceres tālāku virzību un konkrētā varianta izvēli lemjams atklātā Ludzas novada domes sēdē.

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs R.Temnijs

coloring.cool