LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Par apsaimniekošanas uzlabošanu dzīvojamās mājās

Ludzas novada pašvaldībā 10.februārī saņemta triju novada deputātu –

V. Lukinas, S. Bogdanova, V. Dibaņina vēstule Par apsaimniekošanas uzlabošanu dzīvojamās mājās.

SIA LA ir sniedzis rakstisku atbildi un skaidrojumus par vēstulē minētajiem punktiem. SIA Ludzas apsaimniekotājs (SIA LA) valdes locekle V. Lazovska novada domes sēdē skaidroja situāciju un informēja klātesošos par apsaimniekošanas maksas sadali un iedzīvotāju parādiem. Ar SIA LA atbildi atskaitēm varat iepazīties mājas lapā https://ludzasnovads.lv/ sadaļā SIA Ludzas apsaimniekotājs – Aktualitātes. Lasītājiem piedāvājam iepazīties ar deputātu vēstuli, un izteikt arī savus priekšlikumus un ierosinājumus ērtākā veidā – rakstiski domei vai pašam uzņēmumam, elektroniski: prese@ludzaspils.lv , kā arī atstājot SIA LA pastkastēs.

Par apsaimniekošanas uzlabošanu dzīvojamās mājās

Lai uzlabotu dzīvojamā fonda uzturēšanu un palielinātu mājas vecāko, mājas īpašnieku un īrnieku aktivitāti, ir nepieciešams veikt izmaiņas un papildinājumus esošajā māju apsaimniekošanas kārtībā:

1.100% no visiem iekasētajiem līdzekļiem, kas paredzēti māju apsaimniekošanai (0.25 Ls par 1 kv.m), kurus maksā īpašnieki un īrnieki, iekasēt mājas uzkrājumu fondā.

Dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem ir tiesības maksāt par mājas apsaimniekošanu lielākā apjomā nekā 0.25 Ls par kv.m. Tādā gadījumā tas tiek lemts mājas iedzīvotāju kopējā sapulcē ar balsu vairākumu.

2.Līdz nākošā gada 01.01. mājas vecākie par visiem nepieciešamajiem remontdarbiem izstrādā plānu uz gadu, kuru iesniedz “Ludzas apsaimniekotājam”. Saņemot plānus, “Ludzas apsaimniekotājs” izstrādā tāmes dokumentāciju, kuru saskaņo ar mājas vecāko.

Pēc darba izpildes izpildītājs iesniedz mājas vecākajam pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai un tikai pēc tam naudas līdzekļus noņem no mājas uzkrājuma fonda.

3.Lai uzlabotu mājām piederošo teritoriju uzkopšanu tādā apjomā, kas ir aprēķināts Zemesgrāmatā, jāveic ekonomiski pamatots izmaksu aprēķins par l kv.m kopjamās teritorijas.

Vasaras periodā – teritorijas tīrīšana, zālienu pļaušana, ziemas periodā – trotuāru tīrīšana pagalmos no sniega.

Attiecībā uz šiem pakalpojumiem tiek parakstīts divpusējais līgums no apkalpojošo organizāciju un mājas vecāko puses. Vienpusēja līguma laušana nepieņemama.

4. Par visiem sniegtajiem pakalpojumiem, kurus saņem iedzīvotāji, aprēķinus jāveic uz noslēgtā līguma pamata, kas ir noslēgts ar apkalpojošo pusi par cenām un tarifiem, ko apstiprinājusi Dome, bet par apkuri un ūdeni – pēc tarifiem, kurus apstiprina Regulators (ar Domes saskaņojumu).

5. Apkalpojošajām organizācijām ir pienākums noņemt skaitītāja rādītājus no mājas kopējā skaitītājā (mājas apkure un karstā ūdens padeve, kā arī elektroenerģija kopējās telpās) par kārtējo mēnesi tikai mājas vecākā klātbūtnē.

6. Naudas līdzekļu izmantošana no māju uzkrājumu fondiem citiem mērķiem, izņemot mājas apsaimniekošanu un teritorijas uzturēšanu, ir nepieļaujama kā no apkalpojošās puses, tā no mājas vecākā puses.

7. SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir pienākums iesniegt priekšlikumus Domei par iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem, kuri īrē Domei piederošos dzīvokļus, par nesavlaicīgu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Šo dokumentu izstrādāja novada domes deputāti pēc māju vecāko, īpašnieku un īrnieku iniciatīvas grupas lūguma.

Lūdzam visas ieinteresētās personas izteikt ierosinājumus, papildinājumus par šo dokumentu rakstiski. Vēstuli iemest Domes pastkastītē, pirmajā stāvā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas domes informatīvam izdevumam “Ludzas Novada Vēstis”.

Ar cieņu, Ludzas novada domes deputāti:

V.Lukina,

S. Bogdanovs

V. Dibaņins