LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 03. decembris
Raita, Jogita, Evija
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

No 1. janvāra invalīdu asistentu pakalpojumus apmaksā no valsts budžeta

inv1-300x180No šā gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Asistents ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, — nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darbavietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

Pakalpojuma saņēmēju loks

Atbilstoši Invaliditātes likuma 12.panta otrajai daļai, asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

 • personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi un kura atbilst šādiem kritērijiem:

– noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

– noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

 • ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai;
 • ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 • ir garīgās veselības traucējumi.
 • personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Kam no norādītā personu loka nav tiesību saņemt asistenta pakalpojumu?

Asistenta pakalpojumu nav tiesību saņemt personām, kuras:

 • atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
 • atrodas stacionārā ārstniecības iestādē;
 • atrodas ieslodzījuma vietā;
 • saņem asistenta pakalpojumu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros (līdz projekta beigām), izņemot iepriekš minētā pabalsta par asistenta izmantošanu saņēmējus.

Kāds var būt asistenta pakalpojuma apjoms?

Pakalpojuma apjoms var tikt noteikts līdz 40 stundām nedēļā, izvērtējot pakalpojuma pieprasītāja nepieciešamo darbību apjomu ārpus mājokļa, atbilstoši MK noteikumos Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” noteiktajiem kritērijiem asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai, izņemot personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā. Personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem minēto pabalstu, neapmaksā pirmās 10 stundas. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja aprēķinātais pakalpojuma apjoms sastādīs 10 stundas, sociālajam dienestam nav pienākuma nodrošināt personu ar asistentu, ja pakalpojuma apjoms ir lielāks, tad  atbilstoši nepieciešamajam apjomam, bet nepārsniedzot 30 stundas.

Kas var būt par asistentu?

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

Ko darīt personai, lai saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu aplie­cinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpo­jumu pieprasa perso­nas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā at­bilsto­ši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apri­ti.

Iesniegumā norāda:

 • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
 • likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
 • vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
 • informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
 • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms);
 • informāciju, vai asistenta pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas no­kļ­ū­šanu asistenta pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt pašvaldībā?

Iesniegumam pievieno:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • komisijas atzinumu:

–    par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;

–    par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;

 • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsnie­gusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemē­ram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
 • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
 • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
 • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Šie dokumenti ir nepieciešami, sakarā ar to, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka kritērijus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai. Sociālajam dienestam ir nepieciešams pārliecināties, ka pakalpojuma pieprasītāja vēlamais pakalpojuma apmērs atbilst viņa faktiskajām sociālajām aktivitātēm.

Viena mēneša laikā Sociālā dienesta darbinieki:

 • pārbauda un izvērtē personas atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
 • pieprasa informāciju no NVA, ja persona saņem pabalstu par asistenta izmantošanu ES projektu ietvaros, kā arī citām institūcijām, ja tas nepieciešams.
 • izvērtē un nosaka:

–    asistenta pakalpojuma apjomu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem (stundas nedēļā);

–    asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu);

 • pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu (augstāk norādītajos gadījumos);
 • 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē personu.

Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju.

Asistenta pakalpojuma izbeigšana

Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek izbeigta, ja:

 • persona iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
 • persona mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
 • beidzies šo Valsts komisijas atzinuma derīguma termiņš;
 • sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka persona neatbilst kritērijiem, kuri nosaka asistenta pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību.

Asistenta pakalpojuma pārtraukšana

Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Samaksa asistentam tiek veikta pēc faktiski nostrādātajām stundām, nepārsniedzot līgumā noteikto stundu skaitu, pēc pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas sociālajā dienestā.

coloring.cool