LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

No 1. februāra laulību var šķirt pie notāra

Šā gada 1. februārī stājas spēkā grozījumi Notariāta likumā, kas nosaka, ka laulības šķiršanu var veikt zvērināts notārs, gan tikai gadījumā, ja par tās šķiršanu panākta laulāto vienošanās.

Laulība var tikt šķirta ne ātrāk kā 30 dienas pēc lietas uzsākšanas – šajā termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības atsaukt savu iesniegumu. Ja laulātie savstarpēji nav vienojušies par laulības šķiršanu vai attiecībā uz kādu no jautājumiem, kas skar kopīgu nepilngadīgu bērnu vai kopīgu mantu, laulību var šķirt tikai tiesa.

“Jau šobrīd pie zvērinātiem notāriem vēršas iedzīvotāji, kas nonākuši pie nepieciešamības šķirt laulību un vēlas sakārtot šī jautājuma formālo pusi – tas apstiprina, ka konkrētā likumdošanas iniciatīva ir bijusi lietderīga,” informē padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka.

Vienlaicīgi viņa norāda, ka ” katras ģimenes iziršanas gadījums ir ļoti individuāls un sarežģīts ne tikai laulātajiem un bērniem, bet arī vecvecākiem, radiem, draugiem. Tāpēc laulības šķiršanas praksi uzsākot, Latvijas Zvērinātu notāru padome rūpīgi apkopos visus jautājumus un neskaidrības, lai gādātu par notāru prakses saskaņošanu, nepieciešamības gadījumā sniedzot ierosinājumus prakses pilnveidošanai.”

Padome atgādina, ka iedzīvotāji var vērsties pie jebkura Latvijas zvērināta notāra, kā arī izmantot padomes mājas lapu un informatīvo tālruni interesējošo atbilžu iegūšanai.

Nepieciešamā dokumentācija

Gadījumos, kad laulātajiem nav ne kopīga nepilngadīga bērna, ne kopīgas mantas, un viņi par laulības šķiršanu ir vienojušies, zvērināts notārs var uzsākt laulības šķiršanas lietu, pamatojoties uz abu laulāto kopīgu, notariāli apliecinātu iesniegumu.

Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra.

Savukārt, gadījumos, ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns un/vai kopīga manta, laulātajiem pirms laulības šķiršanas lietas uzsākšanas jānoslēdz un pie iepriekšminētajiem diviem dokumentiem jāpievieno rakstveida vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

Notārs laulātajiem palīdzēs sagatavot juridiski korektas vienošanās tekstu, izskaidros viņu tiesības, kā arī atšķirības starp vienošanos notariālā akta formā un privātu vienošanos. Piemēram, gada ienākumā netiks ietvertas un ar nodokli apliktas summas, kuras viens laulātais izmaksās otram pie mantas sadales laulības šķiršanas lietā, ja vienošanās tiks taisīta notariālā akta formā. Laulāto informētība maksimāli izslēgs pamatu strīdam pēc laulības šķiršanas un palielinās iespējas izmantot visas likumā noteiktās tiesības un priekšrocības. Turklāt, vienošanās slēdzot pie notāra, laulības šķiršanas process kļūst mazāk laikietilpīgs.

Attiecībā uz vienošanos kā notariāli sagatavotu dokumentu – kārtība un takses saglabājas līdzšinējās.

30 dienas – laulības šķiršanas atsaukšanai

Laulātajiem tiks nodrošināts laiks pārdomām pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, jo likums nosaka, ka laulība netiks šķirta ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad lieta uzsākta un par kuru, kā iepriekš minēts, laulātajiem tiks paziņots īpaši. Minētajā 30 dienu termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības rakstveidā atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu. Atsaukums nedrīkst saturēt jebkādus nosacījumus, un parakstam uz tā jābūt notariāli apliecinātam.

Atsaukuma saņemšanas gadījumā zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu un tā vairs nebūs atjaunojama. Laulības šķiršanas lietas izbeigšana nav šķērslis jaunas lietas uzsākšanai.

Ja zvērināts notārs minētajā 30 dienu termiņā nebūs saņēmis atsaukumu, viņš laulību šķirs, sagatavojot laulības šķiršanas apliecību un par konkrētās laulības šķiršanu paziņojot likumā noteiktajām iestādēm.

Zvērināta notāra amata atlīdzības takses nosaka Ministru kabinets. Izmaksas laulības šķiršanas lietā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un attiecīgās valsts nodevas, sastāda Ls 70.60.