LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Nākamgad – jauni pašvaldības pabalsti

Domes sēdē š.g. 27. oktobrī Ludzas novada pašvaldības deputāti balsoja par grozījumiem Saistošajos noteikumos nr. 26 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”. Šos grozījumus ir izvērtējusi un pozitīvu atzinumu sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Līdz ar to no 2017. gada 1. janvāra Ludzas novada iedzīvotājiem būs pieejami jauni pabalsti.

Veselības uzlabošanas pabalsts

Ar ierosinājumu noteikt jaunus pabalstus dome vērsās Ludzas novada Sociālais dienests, jo bieži vien dienestā griežas pensionāri ar zemu ienākumu līmeni. Viņi lūdz sniegt atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, jo paši nespēj norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem vai iegādāties medikamentus. Ja ienākumu līmenis kaut nedaudz pārsniedz trūcīgā vai maznodrošinātā ienākumu līmeni, atbalsts veselības aprūpei netiek nodrošināts. Sociālais dienests pirms ierosinājuma virzīšanas veicis arī klientu anketēšanu.

Veselības uzlabošanas pabalstu 50 eiro apmērā pašvaldībā no nākamā gada varēs piešķirt divām personu grupām, kuru ienākumi nepārsniedz 250 eiro: nestrādājošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti. Šī summa paredzēta ārstniecības iestāžu sniegto stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju, izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, zobu protezēšanas pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.

Pabalsts tiks piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinošie dokumenti no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čekam par medikamentu iegādi klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir jābūt norādītiem personas datiem.

Šo pabalstu varēs saņemt tikai tās personas, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā maznodrošinātās personas/ģimenes.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem jāvēršas Sociālajā dienestā.

Kāzu jubileju pabalsts

Dzimtsarakstu nodaļa izvirzīja priekšlikumu par kāzu jubilejas pabalsta ieviešanu ģimenēm, kuras laulībā ir nodzīvojušas 50 vai 60 gadus.

No nākamā gada kāzu jubilāri, ja vismaz viens no laulātajiem savu dzīvesvietu deklarējis Ludzas novadā, varēs pretendēt uz pabalstu:

ja laulībā nodzīvoti 50 gadi – 200 eiro apmērā;

ja laulībā nodzīvoti 60 gadi – 250 eiro apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem jāvēršas Sociālajā dienestā.

Palielināts pabalsts aizbildņiem

Ludzas bāriņtiesa iesniedza domē priekšlikumus par pabalsta palielināšanu aizbildņiem un pabalsta piešķiršanas kārtības maiņu aizbildņiem un arī aizgādņiem.

Pabalsts aizbildnim tika palielināts no 100 eiro uz 150 eiro.

Turklāt tiek mainīta pabalsta piešķiršanas kārtība aizbildnim. Pabalsts var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību un kad bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts. Tikai tad aizbildnim ir tiesības griezties Sociālajā dienestā pēc pabalsta.

Mainīta arī pabalsta piešķiršanas kārtība aizgādnim, nemainot pabalsta lielumu. Arī šis pabalsts var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts, aizgādnim ir tiesības griezties Sociālajā dienestā pēc pabalsta.

Saistošajos noteikumos bija nepieciešams veikt grozījumus, izslēdzot vārdu “nepilngadīgs” jo Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir mainīts “daudzbērnu ģimenes” termins un saskaņā ar likumu, daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Sagatavoja

Ērika Bondarenko, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool