LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 25. maijs
Junora, Anšlavs
Ludza
Mostly cloudy
20°C
 
A A A

Ludzas pilsētas domē ir pieņemti jauni Saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem

Sociālās palīdzības nodaļas speciālisti nākotni pabalstu jomā redz drūmos toņos. Trūcīgo ģimeņu statusa saņemšanai piesakās aizvien vairāk ģimeņu (janvārī vien pieteikušās 15 ģimenes, kam agrāk nav bijis šis statuss), taču īdzekļipalikuši iepriekšējā gada līmenī. Uz 2009.gada februāri Ludzā ir 242 trūcīgas ģimenes.

Tāpēc 2009. gadā pašvaldība ir spiesta atteikties no šādiem pabalstu veidiem trūcīgām ģimenēm: netiks apmaksātas bērnu mācības Ludzas mūzikas pamatskolā un mākslas skolā, nebūs pabalsta mācību gada sākumā skolas piederumu iegādei (Ls 30). Pensionārus un invalīdus skars atceltais pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai, pabalsts veselības apdrošināšanas prēmijas daļējai apmaksai, kurināmā iegādei un apkures izdevumu apmaksai. Nevarēsim maksāt arī vienreizējo pabalstu aizbildņiem.

Jāsarūgtina arī vasarnīcu īpašnieki, jo transporta izdevumu apmaksai pensionāriem braukšanai uz vasarnīcām un mazdārziņiem līdzekļu nepietiek. Nevarēsim atbalstīt arī ģimenes sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī apmaksāt briļļu iegādi bērniem ar smagiem redzes traucējumiem. Būtiskākās izmaiņas ir šādas:

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma(GMI) līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts saskaņā ar LR MK noteikumiem – šobrīd mēnesī līdz Ls 37. Šo pabalstu Ludzas pilsētā 2009.gad februārī saņēmušas 130 ģimenes (223 personas)

– pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, sakarā ar pilngadības sasniegšanu tiek piešķirts Ls 175,00 apmērā aizbildnībā nodotiem bērniem un bērniem, kuri bija ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādēs no Ludzas pilsētas pašvaldības;

– pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā ir divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (Ls 90)

– pabalsts ikmēneša izdevumiem, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (Ls 45), tiek piešķirts pilngadību sasniegušam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā,

– pabalsts kabatas naudai bērnam, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas pilsētas pašvaldība, bet kurš ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, izmaksā finanšu līdzekļus personiskiem izdevumiem, kura apmērs ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;

– ikmēneša atlīdzība audžuģimenei – pabalsts bērnu uzturam Ls 110,00 mēnesī.

– vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei Ls 50,00 apmērā audžuģimenei.

– ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām un kuras pilda līdzdarbības pienākumus var piešķirt šādus pabalstu un palīdzības veidus:

– bezmaksas pusdienas bērniem, kuri mācās vispārizglītojošā skolā (ap Ls 1,30 dienā);

– atlaide vecāku maksai bērnudārzā 100% apmērā (ap Ls 15 mēnesī);

– pabalsts kurināmā iegādei līdz Ls 50,00 vienai ģimenei gadā, tiek piešķirts trūcīgām personām/ģimenēm, kuras dzīvo dzīvokļos vai mājās bez centralizētās apkures.

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts apkures sezonas laikā līdz 6 mēnešiem gadā: trūcīgām ģimenēm apkurei – 50% apmērā no aprēķinātās maksas par apkuri (dzīvokļos ar centralizētu siltumapgādi);

Apkures apmaksai noteikt šādus normatīvus: -) ja dzīvoklī deklarēta viena persona – 35 kv.m. Personai; -) ja dzīvoklī deklarētas divas un vairākas personas – 18 kv.m. pirmai personai un 12 kv.m. katrai nākamajai.

Pabalsta apmērs trūcīgām ģimenēm, kuras dzīvo sociālajos dzīvokļos: a) apkurei – 50% apmērā no aprēķinātās maksas par apkuri (dzīvokļos ar centralizētu siltumapgādi); b) īres maksai 2/3 īres maksas;

Apkures un īres maksas apmaksai noteikt šādus normatīvus: -) ja dzīvoklī deklarēta viena persona 35 kv.m. personai; -) ja dzīvoklī deklarētas divas un vairākas personas 18 kv.m. pirmai personai un 12 kv.m. katrai nākamai.

– pabalsts ārstēšanās izdevumu apmaksai – līdz Ls 30,00 gadā vienai trūcīgai personai.

– pabalsts neparedzētos gadījumos (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām, vadoties pēc konkrētās situācijas un tā apmērs ir līdz Ls 15,00 , ja pabalsts ir lielāks par Ls 15,00 tas tiek piešķirts ar domes lēmumu;

Vienreizējie pabalsti Ludzas pilsētas iedzīvotājiem, kuri tiek piešķirti, neizvērtējot personas ienākumus: pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts Ls 15,00 apmērā; apbedīšanas pabalsts Ludzas pilsētā pastāvīgo dzīvesvietu deklarējušā iedzīvotāja miršanas gadījumā, ja nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu vai pabalstu no VSA aģentūras – Ls 100,00 apmērā.

Pabalsts ārkārtas situācijā, sakarā ar ugunsgrēka, plūdu radītiem zaudējumiem u.c., ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības ir līdz Ls 20,00, ja pabalsts ir lielāks par Ls 20,00 tas tiek piešķirts ar domes lēmumu.

Vienreizējie sociālie pabalsti piešķirami ne biežāk kā vienu reizi gadā.

2008.gadā pabalstiem izlietots Ls 125 601, 2009.gada budžetā – arī tāda pati summa, mājas aprūpei pērn – Ls 26 627, 2009 g. – Ls 22 633; izdevumi par patversmēm un pansionātiem 2008.g. – Ls31 507, 2009.g. – Ls 28 980. Tāpēc, ja iedzīvotāju materiālais stāvoklis pasliktināsies, pašvaldība nespēs pavilkt sociālo pabalstu slogu.

coloring.cool