LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Ludzas PII “Namiņš” notika Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu seminārs

Ar 2019. gada 1. septembri ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, līdz ar to pirmskolas ir pirmās mācību iestādes, kurās tika uzsāktas pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējai izglītībai.

No 2019./2020. mācību gada sākuma ir pagājis pus gads, 5. martā trīs novadu pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājas un metodiķes pulcējās seminārā  Starpnovadu sadarbības ieguldījums mācību procesa kvalitātes uzlabošanā Ludzas,  Ciblas,  Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestādēs”.  

Semināra atklāšanā dalībniekiem bija iespēja baudīt “Namiņa” audzēkņu sniegtos muzikālos sveicienus no 5 – 6 gadīgo bērnu grupām “Vāverīte” un “Taurenītis” (mūzikas skolotāja Olga Polozova) un nelielu ludziņu “Vecīša cimdiņš”, ko rādīja 3 gadīgo bērnu grupa “Putniņš” (skolotājas Olita Spole, Irēna Gasule).

 

Uzsākot semināra darbu, klātesošos uzrunāja Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, uzsverot kaimiņu novadu sadarbības svarīgumu gan pašvaldību pārvaldes, gan citu struktūru līmenī. Iepazīstinot klātesošos ar paveikto un tuvākajiem plāniem izglītības iestāžu infrastruktūru sakārtošanā  Ludzas novadā, priekšsēdētājs aicināja PII vadītājas uz diskusiju par būtiskām vajadzībām iestāžu darbības uzlabošanai.

Plašu informāciju par jaunumiem pirmsskolas izglītībā un aktualitātēm pirmsskolas izglītības iestāžu darbībā sniedza Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne.  Semināra turpinājumā   Ludzas novada pirmsskolas izglītības konsultante – eksperte Ingrīda Paškeviča un Ludzas, Ciblas, Zilupes novadu pirmsskolas jomas koordinatore Diāna Golubeva izanalizēja paveikto šajā mācību gadā. Viņas pastāstīja, ka mācību gada sākumā visiem interesentiem tika  organizēti kursi “Kvalitatīvas pedagoģijas principi un to īstenošanas vadlīnijas pirmsskolā, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā ” un kursi „Dabas tēmu realizācija  integrējot kompetenču pieeju mācību satura apguvē”.

Semināra darba gaitā tika izvērtēts, kā izdodas īstenot jaunās vadlīnijas, cik veiksmīgi tiek pildīti, šim nolūkam, pirms mācību gada, kopīgi izvirzītais  mērķis un uzdevumi. Dalībnieki dalījās atziņās un pārsprieda gan problēmjautājumus, gan labās prakses piemērus triju novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, apsprieda turpmāko sadarbības pasākumu gaitu.

Mājiniekiem lielu gandarījumu sagādāja “Namiņa” viesu izteiktās uzslavas par prezentēto materiālu “Ludzas, Ciblas, Zilupes novadu pirmsskolu 2019./ 2020. mācību gadam izvirzīto darbības prioritāšu un uzdevumu sasniegumi «Namiņā»”.  Ciemiņi izstaigāja visas iestādes grupas, kurās vēroja mācību vides pārmaiņas kompetenču pieejā.  Tika izteikts atzinīgais vērtējums grupu skolotājām par paveikto, nodrošinot pāreju uz kompetencēm balstītu izglītību pirmsskolā.

Pozitīvs vērtējums vienmēr uzmundrina un sasparo realizēt jaunas idejas un paveikt šķietami nepaveicamos darbus!

Pateicoties kolēģiem par līdzdalību  seminārā

un “Namiņa” kolektīvam par ieguldīto darbu pasākuma veiksmīgā norisē,

Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “ Namiņš”

vadītāja Inga Loseviča