LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 22. oktobris
Irīda, Īrisa
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības šī gada budžeta prioritāte – infrastruktūras uzlabošana

Ludzas novada domes 31. janvāra sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2018. gada budžets, par prioritāro jomu nosakot sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanu.

Ludzas novada pašvaldības budžets 2018.gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 12 504 044 EUR.

Pašvaldības pamatbudžeta galvenie ieņēmumi ir nodokļu maksājumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas, dotācijas pašvaldībām no LR ministriju apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai), valsts/pašvaldību nodevu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Speciālā budžeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi – dabas resursu nodoklis, autoceļu uzturēšanas līdzekļi un ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās izmantošanas (licences).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pamatbudžetā tiek plānots saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un iekļaujot saņemto no Valsts kases nesadalīto nodokļa atlikumu par iepriekšējo gadu, kas ir par 248,3 tūkstošiem EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda prognozēta saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi un iekļaujot saņemto par iepriekšējo gadu. Dotācijas palielinājums attiecībā pret iepriekšējo gadu ir 65,7 tūkstoši EUR.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda kopējais palielinājums ir 314 tūkstoši EUR. 2018.gadā plānota speciālā dotācija 81 314 EUR apmērā.

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie izdevumi prognozēti 14 101 525 EUR.

2018.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

2018.gadā un turpmāk Ludzas novada pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu u.c. iestāžu infrastruktūru.  Liela daļa pašvaldības projektu tiks īstenoti, piesaistot ES fondu finansējumu. Tomēr ieceru īstenošanas uzsākšanai būs nepieciešams arī aizņēmums Valsts kasē.

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītības funkcijas nodrošināšanai, tas sastāda 6 703 160 EUR jeb 47,5 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un investīcijām paredzēti 3 196 021 EUR, pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai – 1 471 017 EUR, interešu un profesionālās ievirzes iestāžu uzturēšanai – 1 348 421 EUR. Skolēnu pārvadāšanai un transporta daļas uzturēšanai būs nepieciešami 309 780 EUR.             Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai, kā arī izglītības papildus pasākumiem un transfertiem citām pašvaldībām atvēlēti 372 761 EUR.

Šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, kā arī stipendijas tiem augstskolu studentiem, kuri atgriezīsies strādāt dzimtajā novadā.

2018.gadā plānots turpināt un uzsākt īstenot jaunus izglītības infrastruktūras attīstības projektus.

1 987 317 EUR, kas nepieciešami Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecībai, un 183 042 EUR Pildas pamatskolas siltināšanas projekta īstenošanai paredzēts aizņemties.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 1 082 341 EUR. Šajā pozīcijā 797 628 EUR ir atvēlēti pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai.

Cirmas un Rundēnu pagastu katlu māju uzturēšanai un siltumapgādes nodrošināšanai Ludzas pilsētā paredzēti līdzekļi 123 380 EUR apmērā. 64 356 EUR nepieciešami būvvaldes darbības nodrošināšanai, lauksaimniecības konsultantu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem paredzēti 10 401 EUR.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” uzsāktā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” būvdarbiem būs nepieciešams aizņēmums 685 164 EUR apmērā, lauku ceļu pārbūves projekta 2.kārtas īstenošanai – 396 450 EUR apmērā. Tāpat aizņēmumu plānots ņemt Dagdas ielas pārbūves Ludzas pilsētā projekta realizācjai (232 500 EUR) un linu fabrikas teritorijas sakārtošanas projekta īstenošanai (360 000 EUR).

Viena no pašvaldības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana. Jauno uzņēmēju atbalsta pasākumiem ieplānoti 10 000 EUR un jauniešu nodarbinātībās pasākumiem – vēl 10 000 EUR. Lai veicinātu tūrisma attīstību novadā, šīs jomas projektu īstenošanai atvēlēti 28 061 EUR, tūrisma informācijas centra uzturēšanai – 31 928 EUR.

Izdevumi 1 494 195 EUR apmērā paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk. deputātu atlīdzībai – 89 146 EUR, aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksas maksājumiem Valsts kasei – 36 700 EUR.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 1 417 892 EUR. Šajā kategorijā ir paredzēti līdzekļi novada teritoriju uzturēšanai un attīstībai (901 231 EUR), ūdensapgādes nodrošināšanai un attīstībai (169 460 EUR), dzīvojamā fonda uzturēšanai un mājokļu attīstībai (75 569 EUR). Turpināsies darbs, lai sakārtotu un izbūvētu ielu apgaismojumu gan pilsētā, gan pagastu teritorijā (116 404 EUR).

Kultūras, atpūtas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības atbalstam pašvaldība kopumā plāno 1 193 468 EUR, tostarp:

  • bibliotēku uzturēšanai paredzēti 419 038 EUR,
  • Tautas namu un klubu uzturēšanai – 345 215 EUR,
  • Ludzas Novadpētniecības muzeja darbības nodrošināšanai – 211 875 EUR,
  • novada un valsts mēroga sporta un kultūras pasākumiem paredzēti 160 850 EUR,
  • pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ludzas Novada Vēstis” un sadarbībai ar masu informācijas līdzekļiem ieplānoti 23 490 EUR,
  • biedrību un reliģisko organizāciju atbalstam atvēlēti 24 000 EUR.

Aizņēmums 24 000 EUR apmērā šogad būs nepieciešams aprīkojuma iegādei Ludzas novada pagastu bibliotēkām, Ludzas pilsdrupu konservācijai un teritorijas sakārtošanas projekta īstenošanai – 392 500 EUR.

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības budžetā paredzēti 1 875 352 EUR, t.sk.: sociālās aizsardzības izdevumiem – 1 441 646 EUR, sociālās aprūpes centra “Ludza” uzturēšanai – 308 243 EUR, bāriņtiesas darbības nodrošināšanai – 125 463 EUR.

SAC “Ludza” ēkas 1.stāva renovēšanas projektam plānots ņemt aizņēmumu 59 284EUR apmērā.

Veselības aprūpes atbalstam šogad ieplānoti 146 526 EUR. Klasifikācijas pozīcijā “Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumi 30 989 EUR apmērā paredzēti atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Budžeta pozīcijā “Vides aizsardzība” 17 393 EUR paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pagastos un 140 131 EUR notekūdeņu apsaimniekošanai.

Ludzas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi prognozēti  570 219 EUR un kopējie izdevumi – 683 529 EUR. Autoceļu fonda mērķdotācija 2018.gadā būs 549 919 EUR apmērā.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Paskaidrojuma raksts un Ludzas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Ludzas novada pašvaldības budžeta projektu 2018. gadam
Saistošie noteikumi Nr. 1 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Pielikums Nr. 1  – 2018. gada Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Pielikums Nr. 2 2018.gada Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets

Pielikums Nr. 32018.gada Ludzas novada pašvaldības ziedojumu speciālais budžets

Pielikums Nr. 4  – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs 2018. gadam

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool