LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 29. jūlijs
Vidmants, Edmunds, Edžus
Ludza
Intermittent clouds
19°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības darbs jauniešu projektā “Proti un Dari”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu. Arī Ludzas novada pašvaldība no 2016. gada 2. augusta ir uzsākusi dalību šajā projektā.

Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēji un Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Jauniešiem tiek sniegts paredzētais atbalsts. Vispirms tiek veikta jauniešu profilēšana (intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus. Vēlāk, sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences. Ja jaunietis atbilst kritērijiem un viņam ir vēlme sadarboties, tiek noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti vai, ja jaunietis ir nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju, ar mērķa grupas jaunieša likumisko pārstāvi – vecākiem/ aizbildni/ aizgādni, par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros.

Pēc vienošanās parakstīšanas, tiek īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
–    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
–    formālās un ikdienas mācīšanās,
–    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
–    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
–    brīvprātīgā darba aktivitātes,
–    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
–    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
–    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
–    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu) un citas aktivitātes, kas attīstītu jaunieša prasmes, veicinātu viņa iesaisti izglītībā, kā arī motivētu strādāt algotu darbu.

Kopš pagājušā gada janvāra Ludzas pašvaldības komanda 5 cilvēku sastāvā: programmas vadītājs (L.Caune) un mentori (E.Obrumāne, N.Losāne, S.Deksne un A.Vengra), ir parakstījuši vienošanos ar 30 jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem, kas atbilda projekta mērķa grupai. Izstrādājot individuālo pasākumu programmu, katram jaunietim tika piemeklēts individuāls atbalsts: speciālistu konsultācijas, formālās un neformālās mācīšanās iespējas, dažādu profesiju iepazīšana klātienē, sporta un kultūras pasākumu organizēšana, piedalīšanās un apmeklēšana, iesaiste Bērnu un jauniešu centra aktivitātēs u.c. Kopumā jaunieši ir apguvuši floristikas pamatus, nagu kopšanas speciālista un friziera prasmes, viesmīļa, pavāra palīga profesijas, tika sniegta sagatavošana zemessardzes, robežsardzes un ugunsdzēsēja veiksmīgai uzņemšanai, kā arī dota iespēja papildināt zināšanas tūrisma, kokapstrādes, datorgrafikas, krūmgrieža un motorzāģa operatora jomā. Līdz šim, jauniešus apzināja paši mentori, taču interesenti nepieciešamo informāciju var saņemt zvanot pa tālr.22047172 (programmas vadītāja Lauma) vai arī dodoties pie Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktores Eleonoras Obrumānes. Šis projekts ir ļāvis jauniešiem izvirzīt savus mērķus un sasniegt tos, neatkarīgi no dzīveslīmeņa, spējām, zināšanām, prasmēm. Tā ir iespēja ar projekta “PROTI un DARI!” finansiālu atbalstu, nesēdēt mājās, bet piepildīt savas vēlmes nodarbinātībā, lai paaugstināt jauniešu konkurētspēju viņu izvēlētajā darba tirgus segmentā.

 Lauma Caune,

projekta programmas vadītāja

coloring.cool