LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos stipendijas un mācību maksas saņemšanai no ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Līguma Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) līdzekļiem 4.posmam

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos stipendijas un mācību maksas saņemšanai no ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Līguma Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) līdzekļiem projekta 4. posma 1., 2. un 3.aktivitātēs.

Pieteikšanās laiks: no 2010. gada 9. decembra līdz 28. decembra plkst. 15.00

Pieteikšanās vieta: Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Raiņa ielā 16, kab. 213.

Kontaktpersona: projekta koordinatore, pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne, t.65707141, 65707138, 29442762

e- pasts : metod@ludzaspils.lv , ludzaskv@ludza.lv

Jāiesniedz (paraugi: www.esf-pedagogiem.gov.lv ):

1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,

2. curriculum vitae pēc noteikta parauga,

3.izglītības iestādes direktora apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011. māc.g. (1.-12. klasēs)

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” paredz, ka aktivitāte tiks īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiks sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Atgādinām, ka ir veikti grozījumi projekta darbību noteicošajos MK not. 998 grozījumi (21.06.2010., stājas spēkā 30.06.2010).

Aktivitātes ieviešanas nosacījumu detalizētāks skaidrojums

Aktivitātē pedagogs var pretendēt uz vienu no šādiem atbalsta veidiem:

1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidei profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi, kuriem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā pastāv risks zaudēt darbu skolā, tas ir, samazinājusies pedagoga darba slodze ir 12 vai mazāk kontaktstundas nedēļā (kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes).

– apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga darba slodzi;

– apmācības var ietvert jebkuru vispārīgu vai specifisku prasmju apguvi, kas pedagogam ir nepieciešamas darbam citā nozarē vai specialitātē ārpus publiskās izglītības sistēmas, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (piem., uzņēmējdarbības prasmes, grāmatvedības prasmes, projekta vadības prasmes, dizaina vai datorgrafikas prasmes u.c.), izņemot apmācības pedagoģiskās kompetences celšanai, kurām atbalsts ir pieejams IZM pārziņā esošajā 1.2.1.2.3.aktivitātē “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” un 1.2.1.1.2.aktivitātē “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”;

– apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantu palīdzība un nepieciešamās apmācības pedagogs izvēlas kopā ar karjeras konsultantu;

– apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros, maksimālā kupona summa nepārsniedz 320 latus – 300 lati apmācībām un 20 lati Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta konsultācijām (ja pedagoga izvēlētās apmācības ir dārgākas par apmācību kuponā norādīto summu, starpību sedz pats pedagogs);

– apmācību sniegšanā var iesaistīties jebkura valsts, pašvaldības vai privātā izglītības iestāde;

– apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada pašvaldība izglītības iestādei veiks apmaksu par konkrētā pedagoga apmācību;

mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu;

– pedagogs, saņemot apmācības un stipendiju šajā apakšaktivitātē, nedrīkst vienlaicīgi saņemt līdzvērtīgu atbalstu citās ES fondu aktivitātēs.

2. Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai,lai operatīvi risinātu konkrētu mācību priekšmetu pedagogu trūkumu un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kā arī veicinātu pedagoga iespējas elastīgi pielāgoties pedagogu pieprasījuma izmaiņām, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes papildus mācību priekšmetu mācīšanai atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām vai mācīšanai apvienotās klasēs:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības, pedagogi, kuri izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā ir nonākuši jaunos darba apstākļos, kuru veikšanai trūkst attiecīgas kvalifikācijas (piem., darbs apvienotās klasēs, 1.-4.klases skolotājam mācīšanai 5.,6.klasē, vairāku vienas tematiskās jomas mācību priekšmetu mācīšana vai papildu citi mācību priekšmeti, kuru mācīšanu pedagogs bez atbilstošas kvalifikācijas ir uzņēmies, lai attiecīgajā izglītības iestādē pedagogu trūkuma rezultātā netiktu pārtraukts mācību process);

– apmācības var ietvert pedagoga tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai;

– apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju un tam jau uzticēti jauni pienākumi vai tos paredzēts uzticēt pēc apmācību pabeigšanas;

– apmācības pārkvalifikācijai atbilstoši vajadzībām nodrošina akreditētā augstākās izglītības iestādē, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas;

– apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros, maksimālā kupona summa nepārsniedz 200 latus; (ja pedagoga izvēlētās apmācības ir dārgākas par apmācību kuponā norādīto summu, starpību sedz pats pedagogs);

– apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada pašvaldība augstākās izglītības institūcijai veiks apmaksu par konkrētā pedagoga apmācību;

mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu.

3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā;

– pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu;

dalībai ir nepieciešams izglītības iestādes vadītāja izsniegts apliecinājums par pedagoga darba slodzi;

– paredzētie pasākumi ir balstīti uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF Nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātā izstrādāto un 2008.gadā aprobēto pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu un tās tālāku ieviešanu, novērtēšanai un profesionālajai pilnveidei piemērojot pieeju, kas vērsta uz pedagoga motivāciju labāku profesionālā darba un augstāku izglītības procesa rezultātu sasniegšanai;

– novērtēšana un profesionālā pilnveide tiek īstenotas galvenokārt pedagoga darba vidē izglītības iestādē;

pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir līdz 100 latiem mēnesī, ņemot vērā pedagoga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to piešķir uz četriem mēnešiem.

Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz minēto stipendiju, kopumā stipendijas piešķīrumam projektā nepārsniedzot 8 mēnešu periodu.