LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ludzas novada domes 27. oktobra sēdē

Kārtējā domes sēdē 27. oktobrī piedalījās 14 deputāti (A. Meikšāns atradās darba komandējumā), 4 Ludzas pilsētas iedzīvotāji un Ludzas novada pašvaldības darbinieki. Darba cēliens bija ražīgs – izskatīti 57 jautājumi.
Apstiprināti nolikumi un veikti grozījumi noteikumos
Šajā sēdē deputāti apstiprināja 3 nolikumus: Ludzas novada domes dzīvokļu komisijas nolikumu, Ludzas novada pašvaldības konkursa “Novada izcilnieks 2012” nolikumu un jaunu Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikumu.
Pieņemts lēmums veikt grozījumus noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” punktā, kas paredzēja vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas vai krīzes situācijā. Pēc noteikumu apstiprināšanas pabalstu varēs piešķirt līdz Ls 100 vienai personai gadā neizvērtējot personas tās ienākumus, bet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no šādas situācijas rašanās.
Deputāti vienojās piešķirt Ziemassvētku dāvanas Ludzas novada bērniem (9. klasi ieskaitot) un pēc Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles iniciatīvas piešķirt vienreizēju pabalstu daudzbērnu ģimenēm, kuras audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus Ls 25 apmērā par katru bērnu. Pabalsts uz rakstiska iesnieguma pamata tiks pārskaitīts uz pašvaldības piešķirto Sociālo karti.
Saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” nolemts veikt izmaiņas, lai atvieglotu nosacījumus kooperatīvajām sabiedrībām un zemnieku saimniecībām, kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecība. Ludzas novada dome ierosināja veikt grozījumus arī noteikumos par licencēto makšķerēšanu Lielajā un Mazajā Kurmas ezerā: samazināt licenču cenas, piešķirt atlaides noteiktām iedzīvotāju grupām u.c..
Deputāti akceptēja grozījumus Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2011. gadam un apstiprināja tās aktuālo redakciju.
Izskatīti daudzi ar nekustamo īpašumu saistītie jautājumi
Izskatot zemes jautājumus, trim zemes gabalu mantiniekiem piešķirtas zemes nomas tiesības; atļauts noslēgt 2 zemes nomas līgumus; 12 zemes vienībām, 2 ēkām un 5 dzīvokļu telpu grupām piešķirtas adreses, 25 – adreses mainītas; piecām zemes platībām noteiktas robežas, apstiprināti apgrūtinājumi un lietošanas tiesības. Arī vienai Zemkopības ministrijas piekrītošai uzmērītai zemes platībai apstiprināts lietošanas mērķis un apgrūtinājumi.
Sēdes dalībnieki apstiprināja 5 zemes gabala atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu, 11 zemes gabaliem mainīti zemes lietošanas mērķi, vienam zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis, septiņiem – noteikti divi zemes lietošanas mērķi. Nolemts 2 nekustamajiem īpašumiem apstiprināt zemes ierīcības projektus un piešķirt adreses, bet 1 īpašumam apstiprināt sadalīšanu un piešķirt adresi.
Sakarā ar to, ka VZD trim nekustamajiem īpašumiem valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības platība nesakrīt ar kadastra karti, tika atzītas jaunas zemes platības. 7 zemesgabali atzīti par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai, 2 – par piekrītošiem valstij un 2 nodoti zemes rezerves fondā.
Dome pieņēma lēmumu izbeigt 1 dzīvokļa atsavināšanas procedūru, uzsākt 5 dzīvokļu, nekustamā īpašuma, zemesgabala un neapbūvētā zemesgabala atsavināšanas procedūru. Diviem apbūvētajiem zemesgabaliem apstiprināta nosacītā cena, vienam zemesgabalam noteikta sākumcena un apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi.
Lemts par dzīvojamā fonda lietām
No Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem noteikts veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumu par 2011.gada septembra mēnesi apmaksu Ls 64,40 apmērā.
Deputāti atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim, kas atrodas Parku ielā 52, Ludzā. Sēdes dalībnieki pieņēma lēmumu veikt dzīvokļa, kas atrodas avārijās stāvoklī esošajā mājā, apmaiņu pret citu dzīvokli.
Norakstīti neatgūstamie parādi un nolietotie pamatlīdzekļi
Izskatot jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, nolemts dzēst 4 uzņēmumu un zemnieku saimniecības pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 607,05 apmērā, jo tās ir izslēgtas no Uzņēmumu reģistra un nodokļu parādi ir uzskatāmi par neatgūstamiem. Pieņemts lēmums dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2 626,34 apmērā sakarā ar nodokļa maksātāja nāvi un to, ka nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus.
No Ludzas novada pašvaldības bilances norakstīts skrituļošanas rampu komplekts, kas bija izgatavots 2006. gadā.
Spriests par pabalstu piešķiršanu
Ludzas pilsētas iedzīvotājai tika atteikts piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, jo šogad tāda veida pabalsts šai personai jau tika piešķirts vairākkārt.
Atbilstoši likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” 15.¹panta otrās daļas 2.punktam, Ludzas novada dome piešķīra ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā Nikolajam Germovam, kas 3 sasaukumus bija Ludzas rajona Pildas pagasta padomes priekšsēdētājs.
Pieņemti lēmumi startēt projektu konkursos
Deputāti nolēma atbalstīt iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, aktivitātē “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta pieteikumu “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” ar kopēju budžetu Ls 954 957 un apstiprināja pašvaldības līdzfinansējumu Ls 508 580 apmērā.
Tika akceptēta arī ideja piedalīties ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam ar projektu “Ceļu un ielu rekonstrukcija Ludzas novada Briģu pagastā”. Projekta īstenošanai būs nepieciešams finansējumu Ls 125 960 apmērā, pašvaldībai jānodrošina 10% lielu līdzfinansējumu
Ziņots par SIA “Ludzas apsaimniekotājs” darbību
Četri no pieciem Ludzas novada domes PPA “Saskaņas centrs” pārstāvētiem deputātiem (J. Kušča, V. Dibaņins, S. Bogdanovs, I. Lapšovs) iesniedza pieprasījumu SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kapitāla daļu turētāja pārstāvei Alīnai Gendelei sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem. A. Gendele ziņoja par uzņēmuma darbību un sniedza nepieciešamos skaidrojumus.
A. Gendele atgādināja, ka 2010. un 2011. gadā ar domes lēmumiem konkrētu uzdevumu veikšanai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitāls tika palielināts 2 reizes. Gandrīz visas par šiem funansu līdzekļiem plānotās aktivitātes jau paveiktas.
Deputātu apgalvojumu, ka laikā, kopš Valentīna Lazovska ir SIA “Ludzas apsaimniekotāja” vadītājas amatā, ir palielināti dažādi uzņēmuma sniegto pakalpojumu tarifi, domes priekšsēdētāja atspēkoja. Tika nosauktas pakalpojumu likmes un veikta to salīdzināšana. Lielākā daļa pakalpojumu izmaksu ir samazinātas vai arī palikušas iepriekšējo gadu līmenī, vien dažās pozīcijās tās ir nebūtiski pieaugušas. Jāatzīmē, ka uzņēmuma pakalpojumu klāsts ir kļuvis plašāks.
Gendeles kundze apstiprināja informāciju, ka Apsaimniekotājā bijis gadījums ar savlaicīgi nenoformētu transporta licenci. Savukārt ziņas, ka par šo pārkāpumu uzlikto sodu uzņēmums maksājis no “iedzīvotāju kabatas”, atzina par nepatiesām. Soda naudu samaksāja Transporta nodaļas vadītājs, kas nesa atbildību par šo starpgadījumu. Tas ir arī dokumentāli apstiprināts.
Uzskatīt, ka SIA “Ludzas apsaimniekotājs” lobē 2 konkrētus būvmateriālu veikalus, nav iemesla. Uzņēmums iesniedzis informāciju par veikto remontmateriālu iegādes apjomiem, norādot piegādātāju, summu un atlaižu procentus. 2011. gada III ceturksnī Apsaimniekotājs iegādājās būvmateriālus un rezerves daļas vairāk nekā 30 uzņēmumos, izvērtējot piedāvātās atlaides un izvēloties tos veikalus, kuros nav vajadzīga priekšapmaksa.
Runājot par V. Lazovskas nekorektu uzvedību komunikācijā ar pilsētas iedzīvotājiem, A. Gendele atzina, ka tāda veida problēma ir bijusi. No kāda pilsētas iedzīvotāja bija saņemta rakstiska sūdzība. No Apsaimniekotāja vadītājas bija pieprasīts paskaidrojums par radušos situāciju un viņai izteikta oficiāla piezīme.
Pārmetumam, ka A. Gendele netur doto solījumu strādāt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” katru piektdienu, nav pamata. Pērn, kad darba nedēļā Ludzas novada pašvaldība bija noteiktas 4 darba dienas, domes priekšsēdētāja 5. darba dienā strādājusi pašvaldības uzņēmumā. Šogad Ludzas pašvaldībā noteikta piecu darba dienu nedēļa, un A. Gendele turpina veikt savus pienākumus Apsaimniekotājā regulāri un sistemātiski. Darba dienās, pēc darba laika un arī brīvdienās domes priekšsēdētāja apseko objektus, tiekas ar iedzīvotājiem, kontrolē svarīgāko uzdevumu izpildi. Gendeles kundze akcentēja, ka viņa vienmēr gatava uzklausīt kritiku, ja vien tā ir konstruktīva.
Domes priekšsēdētāja atbildēja arī uz jautājumu, vai SIA “Jaunapsītes L” atmaksā parādu Apsaimniekotājam. Tiesas lēmums par parāda piedziņu no SIA “Jaunapsītes L” tika pieņemts 2010. gada 22. februārī, uzņēmuma maksātnespēja pasludināta tā paša gada septembrī. Reaģēt vajadzēja uzreiz pēc tiesas lēmuma stāšanās spēkā. Šobrīd parādu atgūt praktiski nav iespējams, jo īpašumu uzņēmumam nav.
A. Gendele atbildēja arī uz paustajām aizdomām par to, ka ar finanšu resursiem Ludzas apsaimniekotājā “nav viss kārtībā” un tādēļ uzņēmuma darbiniekiem savlaicīgi netika izmaksāta alga. Viņa apstiprināja, ka algu izmaksas tika aizturētas finanšu trūkuma dēļ. Šis fakts izskaidrojams ar to, ka Ludzas apsaimniekotājam trūcis apgrozāmo līdzekļu. Kā tas varēja notikt?
2010. gadā uzņēmums veica maksājumu SIA “Ludzas Bio-Enerģija” Ls 200 000 apmērā, lai varētu uzsākt pārrunas par iespējamām atlaidēm un apkures sezonu. Savukārt no Ludzas iedzīvotājiem iekasēto naudu par apkures pakalpojumiem uzņēmums izmantoja apgrozāmiem līdzekļiem. Šo situāciju pieļāva iepriekšējā SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kapitāldaļu turētāja pārstāve J. Kušča un uzņēmuma vadība.
Ludzas novada pašvaldība, noslēdzot līgumu ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs” par būvdarbu veikšanu Pildas pagastā, neparedzēja avansa piešķiršanu jo projekta realizācijai nepieciešamais aizņēmums vēl nebija saņemts no Valsts kases. Savukārt Apsaimniekotājs būvdarbiem nepieciešamos materiālus jau iegādājās, lai darbus varētu veikt līguma noteiktajos termiņos.
Alīna Gendele atzīst, ka SIA “Ludzas apsaimniekotājs” darbībā ir vērojamas kļūdas, un tās tiek arī risinātas. Daudzas problēmas, tai skaitā arī darba kvalitātes un cilvēkresursu, tika mantotas no uzņēmuma iepriekšējiem ilgajiem darbības gadiem. Līdz ar to arī iedzīvotāju uzticību atgūt ir ļoti grūti. Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka konstruktīva kritika ir vajadzīga.
Ludzas pilsētas un Martišu ciema dzīvojamais fonds strauji noveco, ar katru gadu aizvien grūtāk ir to uzturēt un atjaunot. Šim nolūkam izlietoto finanšu līdzekļu apjoms nav samazinājiem, drīzāk audzis padarīto darbu apjoms. “Ir jāstrādā, nevis jāvaino iepriekšējā vai tagadējā vadība,” rezumēja A. Gendele.
Deputāte Jevgenija Kušča lūdza vārdu un uzstājās ar runu, kuras laikā izteica personiskus apvainojumus citiem domniekiem, kā arī pauda savu neuzticību SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes loceklei V. Lazovskai un domes priekšsēdētājai A. Gendelei.
Savukārt Ludzas novada domes deputāte Lolita Greitāne oponēja kolēģei: “Uzskatu, ka Ludzas novadam ir ļoti labs vadītājs <...>, kurš visu savu gan darba, gan brīvo laiku velta tikai un vienīgi darbam. <...> Šodien izskanējušais apvainojums ir nepatiess.”