LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Kadastrālo vērtību izmaiņas Ludzas novadā 2014. gadā

Valsts Zemes DienestsValsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Ludzas novadā minētajā periodā aktīvākais bija zemes tirgus. No kopumā reģistrētajiem gandrīz 700 darījumiem vairāk nekā 600 darījumi bija ar lauku zemi. Dzīvokļu tirgū reģistrēti gandrīz 170 darījumi, no tiem vairāk nekā 140 Ludzas pilsētā. Pārējos NĪ tirgus sektoros aktivitāte neliela, izteiktas cenu izmaiņas nav.

2014. gadā izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei novada pagastos, dzīvojamiem īpašumiem un komercdarbības objektiem Ludzas pilsētā.

Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei novada pagastos palielināsies vidēji par 33%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība 2014. gadā būs 320 Ls/ha, līdzšinējās 230 Ls/ha vietā.

Dzīvojamajiem īpašumiem bāzes vērtības izmaiņas būs Ludzas pilsētā no centra nodalītajā zonā Loks ap centru. Šajā teritorijā ir vērojama tirgus aktivitāte un pamatojoties uz notikušajiem darījumiem, dzīvojamās apbūves zemei bāzes vērtība pieaugs no 1.00 Ls/m² uz 1.20 Ls/m² par vērtēšanai noteikto standarta zemes gabalu, bet dzīvokļiem bāzes vērtība pieaugs no 50 Ls/m² uz 60 Ls/m².

Komercdarbības īpašumiem, līdzīgi kā dzīvojamajiem īpašumiem, nelielas izmaiņas sagaidāmas tikai Ludzas pilsētas Lokā ap centru. Ievērojot vispārējo ēku vērtību līmeni, komercdarbības ēkām bāzes vērtība palielināsies no 40 Ls/m² uz 46 Ls/m², bet  komercdarbības telpām no 50 Ls/m² uz 55 Ls/m².

Ludzas pilsētas dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots zemes vērtību pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu

Ludzas pilsētas dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots zemes vērtību pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu

Bāzes vērtību izmaiņu nebūs rūpniecības objektiem.

Kadastrālo vērtību kopsummas Ludzas novadā kopumā zemei pieaugušas par 17%, bet  ēkām par 4%.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

coloring.cool