LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Jaunas idejas un kopīga darbošanās pedagoģiskās pieredzes konferencē

Jaunas idejas un kopīga darbošanās  pedagoģiskās pieredzes konferencē

Pavasara brīvdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijā iesākās ar vērienīgu pasākumu – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konferenci “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferences darbā iesaistījās 137 skolotāji no septiņu novadu – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas – skolām. Sešās darba grupās tika nolasīts 41 ziņojums, ko bija sagatavojuši 47 pedagogi. Sešās meistarklasēs notika praktiskas nodarbības dažādās jomās. Meistarklases vadīja 10 Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji. Protams, darba kārtībā bija arī ekskursijas pa skolu, neformālas sarunas un kolēģu satikšanās.

Konference ir kļuvusi par stabilu tradīciju un katru gadu notiek citā novadā. Interese par to pieaug, un īpaši pašlaik, kad izglītības sistēmā notiek lielas pārmaiņas, ir svarīgi un interesanti uzzināt, kā ar jauno ideju iedzīvināšanu veicas kolēģiem. Darba organizāciju uzņemas skola, kurā pasākums notiek. Ludzas pilsētas ģimnāzija konferenci rīko jau trešo reizi. Šai darbā iesaistās viss kolektīvs, jo tā ir iespēja prezentēt savu skolu un dalīties pieredzē par paveikto.

Viena no tēmām, par kuru stāstīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagogi, ir pieredze, kas iegūta, darbojoties starptautiskajos un valsts projektos, kas padara mācību procesu daudzveidīgāku un paver lielākas iespējas gan skolēniem, gan skolotājiem. Tie ir divi Erasmus+ projekti, kas šogad noslēgsies, kā arī projekti “Sporto visa klase”, “Esi līderis!”, “Latvijas skolas soma”, Karjeras izvēles projekts. Šajā darba grupā (vadītāja Valentīna Abricka) notika arī jaunas grāmatas prezentācija par teātra pulciņa darbību pirmsskolā un sākumskolā.

Par kompetenču pieejas iedzīvināšanu bija sagatavots visvairāk ziņojumu un laika ekonomijas nolūkos tie bija sadalīti divās darba grupās.

Žanna Dukaļska, raksturojot savas grupas ieguvumus, īpaši uzsvēra Viļānu pedagogu ziņojumus par pašvadīto mācīšanu vidusskolā, mūsdienīgas stundas organizēšanu, prasībām akreditācijā. Interesants bija Riebiņu vidusskolas pētījums par neirolingvistikas izmantošanu mācību procesā.

Dzidras Razumejevas vadītās grupas ziņojumos bija akcentēta pedagogu sadarbība, integrētā pieeja mācību procesā, spēļu, atgādņu un infogrammu izmantošana. Jau pašā sākumā Jēkabpils kolēģe savdabīgā veidā organizēja iepazīšanos un radīja grupā sirsnīgu sapratnes gaisotni. Bija interesanti uzzināt, kā izmantot robotikas elementus matemātikas stundā, kā pašiem veidot galda spēles. Secinājums: daudz var izdarīt arī bez tehnoloģijām. Arī tas ir interesanti un jēgpilni.

Atsevišķā darba grupā (vad. Ivita Kalverša) tika runāts par audzināšanas un vērtībizglītības jautājumiem, kas ir daļa no mācību procesa: pirmās klases adaptāciju skolā, jaunatnes organizācijām, folkloras un kristīgo vērtību ieaudzināšanu.

Ļoti mūsdienīgas problēmas risināja darba grupā “Pedagoģiskie izaicinājumi, ko nes digitālais laikmets” (vad. Vija Zavadska). Digitālie rīki un dažādas platformas mācību stundā, tiešsaistes  sadarbības metodes digitālās pratības attīstīšanai un atgriezeniskās saites iegūšanai, mākoņpakalpojumu risinājumi pedagogu darba organizēšanā – tie ir tikai daži no šīs grupas ziņojumiem.

Par radošu pieeju un inovatīvām darba formām valodu, literatūras un vēstures mācīšanā sprieda darba grupā, ko vadīja Daina Naruševiča.
 -Secinājām, ka sadarbojoties cits citam varam ļoti daudz palīdzēt. Katra kolēģa pieredzē bija kas īpašs un interesants. Piemēram, radošs un asprātīgs paņēmiens, kā nomierināt klasi, kā ieinteresēt kūtros, kā panākt līdzsvaru starp tradicionālajām un inovatīvajām metodēm, kā stundā iesaistīt spēles. Kolēģu izstrādātos materiālus savā e pastā saņēma visi grupas dalībnieki. Ceram, ka vajadzīgajā brīdī tie noderēs, – vērtē grupas vadītāja.

Konferencē ar ziņojumiem mūsu skolu pārstāvēja Līga Arcihoviča, Inese Vorza, Ilona Dukšte, Valentīna Abricka, Lidija Krokša, Solvita Narnicka, Rita Bogomola, Ieva Eriņa, Marija Matuseviča, Ineta Misāne, Vija Zavadska, Laila Budreviča.

Piedāvātās meistarklases bija daudzveidīgas. Ināra Petrovska un Inta Žeikare mācīja veidot testus vietnē “Kahoot”; Nelija Žuka un Skaidrīte Pule vadīja nodarbību par izonēšanas (izšūšanas tehnikas)  izmantošanu mājturības stundās;  paņēmienus, kā palīdzēt novērst lasīšanas grūtības, aktualizēja Santa Kozlovska. Inese Gorbunova un Ineta Abricka atbildēja uz jautājumu, vai matemātika dabaszinībās ir tā pati matemātika. Ineta Misāne piedāvāja kolēģiem piedalīties novadmācības nodarbībā, bet Ineta Zvonņikova un Rita Buceniece  parādīja, kā telpu rotāšanai izveidot papīra aplikācijas ar origami  elementiem.

Jauni iespaidi, idejas, satikšanās un diskusiju prieks, stundās un audzināšanas darbā izmantojami materiāli – tie ir konferences ieguvumi.

Viesi novērtēja gan mūsu skolas mūsdienīgo materiālo bāzi, gan kolektīva darbu, gan pašvaldības ieguldījumu. Mums pašiem bija gandarījums, ka konference izdevās tik daudzpusīga, ka viss notika brīvā sadarbības gaisotnē.  Nākamajā dienā saņēmām pateicības vēstuli no Viļānu vidusskolas kolēģiem. Lūk, dažas rindas no atsauksmes:

-Lepojamies ar Latgales skolotājiem, kuri krāj savu pieredzi, dalās ar to, ar savām zināšanām, prasmēm, skatījumu uz dzīvi, kompetenču pieeju izglītības procesā. Tie bija patiesi DARBA SVĒTKI! Tie iedvesmoja un sniedza atelpas brīdi!

Paldies par sirsnīgo un silto uzņemšanu, iespēju satikt kolēģus, gūt jaunas idejas, gūt spēkus jaunam darba cēlienam! Sajutām Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas, visa kolektīva rūpes, uzmanību, nodrošinājumu, lai ikviens konferences dalībnieks un klausītājs justos labi un mājās atgrieztos ne tikai ar pedagoģiskās pieredzes atziņām, bet arī ar dāvāto sirds siltumu!

Esam piedalījušies daudzās konferencēs, bet Ludzas pilsētas ģimnāzijā notiekošās izceļas ar īpašu auru un noskaņu! Patiesi priecājāmies par sakopto, gaumīgo un mūsdienīgo ģimnāzijas vidi! Jūsu skola ir viena no mūsdienīgāk nodrošinātajām skolām, ja ne pati modernākā skola Latvijā! Katras konferences laikā ir redzama skolas izaugsme. Tas var notikt tikai tad, ja skolā strādā radoši  un atsaucīgi pedagogi, inovācijām  un sadarbībai atvērta, saliedēta administrācija!

Direktore Dzidra Dukšta: Paldies visiem – pedagogiem, vadības komandai, saimnieciskajiem darbiniekiem, ēdnīcas kolektīvam – par ieguldīto darbu!  Bija vērts censties!

Nākamā konference – 10. pēc gada notiks Viļānu  vidusskolā.

Raksta autore Ludzas pilsētas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Vanda Žulina