LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-19°C
 
A A A

Gada laikā skatītas gandrīz 150 administratīvo pārkāpumu lietas

Ludzas novada Administratīvā komisija 2017. gadā skatīja un pieņēma lēmumus 147 administratīvo pārkāpumu lietās. 6 no šīm lietām izbeigtas, jo komisija konstatēja, ka tajās nav administratīvā pārkāpuma sastāva (5), vai ka tās ir maznozīmīgas (1).

Komisijas sēdēs lielākoties tiek skatītas lietas, par kurām administratīvā pārkāpuma protokolu ir sastādījušas Valsts policijas amatpersonas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem. Tās izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Ludzas novada Administratīvā komisija līdz šim sanāca reizi mēnesī, bet 2018. gadā, atkarībā no lietu skaita un termiņiem, sanāks pat divas reizes mēnesī. Pieaug administratīvo pārkāpumu skaits, un, lai izpildītu likuma prasības attiecībā uz lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņiem, komisijai jāsanāk biežāk.

Sodīti tiek arī nepilngadīgie

Bažas rada tas, ka pieaug administratīvie pārkāpumu, ko izdara nepilngadīgie. Nepārdomātu rīcību, nezināšanas vai neizdarības rezultātā ikviens var tikt administratīvi sodīts. Var gadīties, ka administratīvo sodu, piemēram, par smēķēšanu vai alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, piemēro nepilngadīgai personai.

Vecāki nereti pēc tam ir sašutuši par šādu amatpersonu patvaļu, norādot uz faktu, ka viņu bērns ir nepilngadīgs un nestrādā algotu darbu. Patiesībā administratīvā komisija, sodot nepilngadīgas personas, rīkojas likumīgi. Jo tiesību akti paredz: pie administratīvās atbildības var saukt personas vecumā no 14 gadiem.

Soda naudas piedziņa

Aktuāls ir jautājums par piemēroto soda naudu iekasēšanu. Komisija pērn  pieņēma lēmumus,  kopumā uzliekot naudas sodus 2783 eiro apmērā, taču līdz gada beigām iekasēti 1057 eiro, kas ieskaitīti pašvaldības kontā.

Diemžēl daļa personu, kam uzlikti sodi, kavējas ar soda naudas maksāšanu. Ja sodītā persona uzlikto sodu nepārsūdz un arī soda naudu nesamaksā, procesuālā kārtība paredz, ka institūcija, kas lēmumu ir pieņēmusi, izsūta sodītajai personai brīdinājumu ar lūgumu noteiktā laikā (parasti 30 dienu laikā) nokārtot savas saistības. Ja brīdinājumi netiks ņemti vērā, lietas nonāks pie tiesu izpildītājiem, sekos parādu piedziņa, līdz ar to administratīvi sodīto personu izdevumi vēl pieaugs.  Ir jābūt atbildīgiem par savu rīcību un sekām.

Var piemērot atvieglojumus

Attiecībā uz soda naudu, jāatgādina par izmaiņām, kuras ir stājušās spēkā ar 2016. gada 1. septembri.  

Persona, kura atzīst sevi par vainīgu un savlaicīgi samaksā sodu, maksā mazāk. Tas nozīmē, ja pārkāpējs atzīst savu vainu, amatpersona var lemt par viņa daļēju atbrīvošanu no naudas soda nomaksas. Tādā gadījumā pārkāpējam 15 dienu laikā jāsamaksā puse no uzliktā naudas soda. Ja pārkāpējs 15 dienu laikā nesamaksā naudas sodu 50 procentu apmērā, uzliktais naudas sods jāmaksā pilnā apmērā.

Vienlaikus paredzēti vairāki priekšnoteikumi, lai personu varētu daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas. To var darīt, ja administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušo; ja nav apstākļu, kas pastiprina likuma pārkāpēja atbildību; ja lietā nav piemērota garantijas nauda; ja par izdarīto pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana; kā arī ja persona pēdējā gada laikā jau nav nosacīti daļēji atbrīvota no naudas soda samaksas. Tāpat nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja, izvērtējot apstākļus, amatpersona atzīst, ka daļēja atbrīvošana no naudas soda nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai.

Lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudē spēku, ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Personu nevar daļēji atbrīvot no atbildības gadījumos, kad administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta bez pārkāpēja klātbūtnes. 

***

Nobeigumā atgādinu, ka administratīvā soda mērķis nav pašvaldības budžeta papildināšana, bet gan ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.

Valdis Maslovskis,

Ludzas novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

 

Ludzas novada Administratīvās komisija 2017. gadā skatīja 147 lietas

BIEŽĀK SKATĪTĀS LIETAS:

14Apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana (LAPK 202. panta 1. daļa), t.sk. 1 persona pie atbildības saukta 3 reizes;

9  – Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta 1.daļa);

3  –   Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171.1 panta 2.daļa);

6  – Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim (LAPK 172. panta 1. daļa);

7  –   Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana (LAPK 106.panta 1.daļa);

4  –  Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.panta 2.daļa: – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas);  1 personai  uzlikts naudas sods 100 eiro apmērā;

10  – Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana (LAPK 173.panta 1.daļa).

11Ubagošana, ja to izdarījusi pilngadīga persona (27.05.2010. Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi, 3.5. punkts). T.sk. kāda 1972. g. dzim. persona sodīta 7 reizes, kāda 1985. g. dzim. persona sodīta 3 reizes;

7trokšņošana nakts laikā (27.05.2010. Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi, 3.12.1. punkts).

PIEMĒROTIE SODI:

Brīdinājums – 43.

Naudas sods – 98.

Piemēroto naudas sodu lielums: no 5 līdz 140 eiro.

Uzlikto naudas sodu kopējais apjoms – 2783 eiro.

Iekasētā summa (līdz 31.12.2017) – 1057 eiro.

coloring.cool