LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 25. maijs
Junora, Anšlavs
Ludza
Mostly cloudy
20°C
 
A A A

Degradēto teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības vajadzībām

Degradētas teritorijas (angļu val. – brownfield) ir vietas (zeme, būves, nekustamais īpašums), kas līdzšinējā laikā ir izmantotas vai apbūvēts, bet pašlaik saimnieciskā darbība nenotiek, teritorijas /vai objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti, nolaisti, nereti – piesārņoti. Viena no degradētajām teritorijām Ludzā ir pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Latgales ielā 242b. Lai sakārtotu šo īpašumu, pašvaldība bija izstrādājusi projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/001) pieteikumu un saņēmusi atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros projekta īstenošanai.

Projekta mērķis ir sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, balstoties uz komersantu vajadzībām, paredzot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas sakārtošanu, radot kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai atbilstoši Ludzas novada attīstības programmai.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes ir pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Latgales ielā 242b degradēto ēku nokaukšana, būvgružu izvešana, teritorijas izlīdzināšana. Reģenerējot degradēto teritoriju rūpniecības zonā, tiks radīti priekšnoteikumi jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai.

Projekta kopējie izdevumi ir 52 198.54 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 52 198.54 EUR, ERAF finansējums 39 961.34 EUR.

10.01.2021.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ilona Igovena

coloring.cool