LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Analizē “Ludzas apsaimniekotāja” darbību

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes locekle V. Lazovska informēja pašvaldības deputātus par uzņēmuma darbību un finansiālajiem rādītājiem. Uzņēmuma darbības veidi ir: ūdens ieguve, attīrīšana un sadale; notekūdeņu savākšana un apstrāde; atkritumu savākšana un apstrāde; namu apsaimniekošana; siltuma sadale; labiekārtošanas, apzaļumošanas un apbedīšanas pakalpojumi; būvniecība.

2010. gada apgrozījums ir 1 769 399 LVL un saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 20 629 LVL. Iepriekšējā saimnieciskā gada finansiālie rādītāji pa ražošanas iecirkņiem ir šādi:

Ražošanas iecirknis

Finansiālais stāvoklis (LVL)

Ūdensvads

+19 846

Kanalizācija

+ 6 802

Sanitārā attīrīšana

– 7 271

Otrreizējās pārstrādes izejvielu savākšana

– 4 102

Namu apsaimniekošana

– 10 422

Siltums

+ 4 942

Siltums (Latgales šķērsiela)

+ 1 316

Apzaļumošana, labiekārtošana un apbedīšana

+ 2 539

Būvdarbi

– 49 685

Pilsētas tualete

– 1 352

Gāzes saimniecība

+ 4 245

Kopā ūdensvada un kanalizācijas iecirknis 2010. gadu noslēdza ar 26 648 LVL peļņu, jo, pateicoties veiktajiem ieguldījumiem iekārtu un darba aprīkojuma modernizācijai, tika panākta ražošanas resursu racionālāka izmantošana. Tomēr tas neļauj veikt tarifu samazināšanu vairāku iemeslu dēļ: ūdenssaimniecības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai tika ņemts kredīts, kas jāatmaksā, valstī sadārdzinās energoresursi, paaugstināta minimālā alga. Tarifos ir ietverta arī maksa par ūdens skaitītāju nomaiņu vai verificēšanas izdevumi. Citās pilsētās ūdens tarifos tas nav ietverts, tāpēc tarifi šķiet mazāki.

Sanitārās attīrīšanas iecirkņa zaudējumus ietekmēja pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugums, apdrošināšanas izdevumu paaugstinājums, kā arī pieauga izmantotās elektroenerģijas izmaksas un transporta remonta izdevumi, sadārdzinājās atkritumu izvešana poligonā.

Apzaļumošanas un labiekārtošanas iecirknis deva 2 539 LVL peļņu, jo pieauga pieprasījums pēc šī iecirkņa pakalpojumiem.

Būvdarbu iecirkņa zaudējumus, salīdzinot ar 2009. gadu, izdevās samazināt par 12,6 %.

Gāzes saimniecība ir nesusi peļņu, tāpēc būs iespēja par šiem līdzekļiem mainīt skaitītājus, kas ir morāli un fiziski novecojuši. Iedzīvotājiem par to nebūs papildus jāmaksā. Iepriekš par to bija daudz diskutēts.

Visu iecirkņu vadītāji ir sertificēti speciālisti, lielākā daļa no tiem sertificēti vairākās specialitātēs.

2010. gadā “Ludzas apsaimniekotājs” turpināja uzlabot materiāli tehnisko bāzi, modernizēja to. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru SIA iesaistījās ES projektu “Praktiskā apmācība pie darba devēja” un “Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība)”, tādējādi nodarbinot 86 bezdarbniekus (8 no tiem – bezdarbnieki ar invaliditāti).

Ir saņemts neatkarīgu revidentu ziņojums par SIA “Ludzas apsaimniekotājs” finanšu pārskatu. SIA “Birutas birojs” pārbaudīja bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu informāciju. Revīzija ietvēra procedūras, kas tika veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Revidenti atzina, ka SIA “Ludzas apsaimniekotājs” finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Parasti uz šādās sanāksmēs piedalījās tikai SIA “Ludzas apsaimniekotājs” vadība, šoreiz tajā piedalījās visu iecirkņu vadītāji. Katrs iecirkņa vadītājs izteica savu situācijas un darba novērtējumu, informēja par problēmām viņiem uzticētajā darbības laukā. Savukārt Ludzas novada domes deputāti bija aktīvi, uzdodot jautājumus, izteica savu viedokli un priekšlikumus. Protams, bez pārmetumiem neiztika. No deputātu puses galvenokārt izskanēja jautājumi, vai nevarētu samazināt tarifus. Uz to tika sniegta atbilde, ka sakarā ar energoresursu sadārdināšanos un minimālās algas palielināšanos tas šogad nav iespējams. Par tarifu samazināšanu varēja runāt 2009. gadā, kad valstī bija cita situācija. Šobrīd galvenais uzdevums ir noturēt tarifus tagadējā līmenī

Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele rezumēja: “SIA “Ludzas apsaimniekotājs” 2010. gada vidū mainījās valde. Par valdes locekli tika iecelta Valentīna Lazovska. Uzņēmuma darbs kopumā ir uzlabojies, taču joprojām ir jūtama Ludzas pilsētas iedzīvotāju neapmierinātība par saņemtajiem pakalpojumiem māju apsaimniekošanas jomā. Novada pašvaldība, organizēja apaļā galda diskusijas ar mērķi uzklausīt un informēt iedzīvotājus par SIA “Ludzas apsaimniekotājs” darbību. Uzņēmuma pārskats liecina par to, ka situācija ir uzlabojusies. 2009. gadā uzņēmumam bija radušies zaudējumi, bet 2010. gads ir pabeigts ar peļņu. “Ludzas apsaimniekotāja” darbību apgrūtina iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanās, parādsaistību palielināšanās par siltumu un citiem komunālajiem maksājumiem.”