LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
projekts
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

projekta 5. posma (2011. gada septembris- decembris) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

Pieteikšanās laiks: no 2011. gada 11. augusta līdz 2. septembra plkst. 12.00
Pieteikšanās vieta: Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Raiņa ielā 16, kab. 213.
Kontaktpersona: projekta koordinatore, pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne, t.65707141, 65707138, 29442762, e- pasts : metod@ludzaspils.lv, ludzaskv@ludza.lv
Jāiesniedz (paraugi pielikumā):
1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,
2. curriculum vitae pēc noteikta parauga (jauna veidlapa),

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” paredz, ka aktivitāte tiek īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiek sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Aktivitātes ieviešanas nosacījumu detalizētāks skaidrojums

Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
1. mērķa grupa
• vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi;
• profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogi;
• interešu izglītības iestāžu pedagogi;
• atbalsta personāls: logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi;

2. projekta 5.atlases posmā (atbalsta saņemšanai 2011.gada septembris – decembris) prioritātes atbalsta saņemšanai ir:
• pedagogiem, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);
• pedagogiem, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (3.aktivitāte) uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi;

3. pedagogs projekta 5.posmā var tikt atbalstīts uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, ja ievēroti šādi papildnosacījumi:

3.1. 4.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:

10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
→ projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
• 1., 2. vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu
→ projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
• 1. vai 2. pakāpē – 60 un vairāk punktu
• 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu .
3.1.1. 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);

3.1.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija;

3.2. 5.pakāpes pretendentu atlases papildnosacījumi:
10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs ;
ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:
→ projekta atlases 1.posmā (2009.gada novembris/decembris – 2010.gada februāris/marts) un novērtēšanā ieguvis:
• 1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu;
→ projekta atlases 2.posmā (2010.gada marts – 2010.gada jūnijs) vai 3.posmā (2010.gada septembris – decembris), vai 4.posmā (2011.gada janvāris – aprīlis) un novērtēšanā ieguvis:
• 1. vai 2.pakāpē – 70 un vairāk punktu;
• 3.vai 4.pakāpē – 65 un vairāk punktu;
3.2.1. 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem papildu iesniedzami dokumenti:
kas apliecina pedagoga (vismaz vienu no norādītajiem):
• mentora darbību (sertifikāts, apliecība),
• pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),
• lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),
• multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);
Attiecīgā dokumenta derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);

kas apliecina pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā – ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD:
• sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs),
• izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija,
Attiecīgo dokumentu derīguma termiņš – pēdējie 10 (desmit) gadi (2001.gada janvāris – 2011.gada augusts);

3.2.2. izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.
(vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi 6 un vairāk kontaktstundas nedēļā;
projekta 5.atlases posmā uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi var pretendēt un saņemt atbalstu vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas.
Projekta 5.atlases posmā kontaktstundu skaitā 3.aktivitātē var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība.
– pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu;
– paredzētie pasākumi ir balstīti uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF Nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātā izstrādāto un 2008.gadā aprobēto pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu un tās tālāku ieviešanu, novērtēšanai un profesionālajai pilnveidei piemērojot pieeju, kas vērsta uz pedagoga motivāciju labāku profesionālā darba un augstāku izglītības procesa rezultātu sasniegšanai;
pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir 100 lati mēnesī, ņemot vērā pedagoga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to piešķir uz četriem mēnešiem (2011.g. sept.- dec.).