LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

29. 03. 2011. Pedagogi gandarīti par projekta gaitu un rezultātiem

Tuvojas noslēgumam projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes.

Trīs mācību gadu laikā šī projekta ietvaros no Eiropas Sociālā fonda tika piešķirtas 111 mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu izglītības iestādēm. Piešķirtā finansējuma ietvaros 2008./2009.m.g. tika atbalstīti 36 pedagogi,2009./2010.m.g. tika atbalstīti 55 pedagogi, 2010./2011.m.g. tika atbalstīti 20 pedagogi.

Šajā mācību gadā mērķstipendijas saņem 4 pedagogi, kuri studē. Daugavpils Universitātē Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes pilna laika profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā ,,Vidējās izglītības skolotājs” pirmo gadu studē Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagoģes Ilmāra Kricka, Ingūna Barkāne un Inese Gorbunova. Toties Ciblas vidusskolas skolotāja Renāte Ļebedeva šogad pabeidza studijas Daugavpils Universitātē un ieguva profesionālo maģistra grādu izglītībā un vidējās izglītības fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Skolotāju atziņas par projektā gūto:

Lidija Ikauniece, Ludzas pilsētas ģimnāzijas ķīmijas un bioloģijas skolotāja: ,,Projekts deva iespēju vairāk pievērsties mācību priekšmetu mācību metodikas uzlabošanai. Projekta ietvaros aprobēju jauno mācību līdzekli ,,Atomu modeļa komplekts” un jaunos reaģentu un piederumu komplektus pētniecisko laboratorijas darbu veikšanai.”

Rūta Trukšāne, Ciblas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja: ,,Piedaloties projektā, organizēju dabaszinību nedēļu ,,Iepazīsti ķīmiju sadzīvē” 7.-9.klašu skolēniem. Manā vadībā 12.klases skolniece S.Lavrinoviča izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā ,,Bioloģiskās daudzveidības izpēte mežā.”

Aīda Meškovska, Zilupes vidusskolas angļu valodas skolotāja: ,,Projekta darbības laikā es guvu labu pieredzi tam, kā angļu valodas stundās izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, tai skaitā internetu un interaktīvo tāfeli. Savukārt, lai veicinātu izpratni par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un mazinātu stereotipus par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē, tika organizēti dažādi pasākumi. Sākumā skolēni veica aprakstus un prezentācijas par savu vecāku profesijām, otrajā gadā- tika izstrādātas datorprezentācijas par skolēnu izraudzītām profesijām. Šajā mācību gadā tika organizēts pasākums ,,Ēnu diena”. Ieguvēji ir visi-skolēni, skolotāji un arī skolēnu vecāki.”

Vita Krišāne, Mežvidu pamatskolas matemātikas, informātikas un fizikas skolotāja: ,,Projektā piedalījos 2009./2010. mācību gadā. Piedaloties projektā novadīju vairākas tematiskās konsultācijas, lai skolēnus sagatavotu skolas un novada matemātikas un informātikas olimpiādēm. Risinājām dažādas grūtības teksta uzdevumu un ,,cietos riekstus”. Rezultāti neizpalika.7.klases skolēns Rimants Žogota ieguva 2.vietu novada matemātikas olimpiādē un 1.vietu novada informātikas olimpiādē, bet 8.klases skolēns Jānis Laizāns ieguva 3.vietu Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē.

Projekta koordinatore, Jolanta Strogonova,

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības metodiķe