LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
9°C
 
A A A

2018. gada laikā Ludzas novadā pakāpeniski tiks sakārtota adresācijas sistēma

Ludzas novada pašvaldība šī gada laikā plāno sakārtot adresāciju. Adresēm ir būtiska loma, jo pamatā ar to palīdzību cilvēks orientējas apdzīvotas vietas teritorijā. Precīzi sakārtota adresācija nepieciešama arī operatīvo dienestu sekmīgai darbībai – sargājot un glābjot cilvēku veselību un dzīvību.

Adresācijas noteikumu prasības

Pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta vēstuli, ka Valsts adrešu  reģistra informācijas sistēmā Ludzas novadā ir reģistrētas adreses, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 14. punkta prasībām, kurš nosaka:

* pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

* pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu.

Šajā sakarā Ludzas novada pašvaldība Ludzas novadā plāno 2018. gada laikā pakāpeniski īstenot adresācijas sakārtošanu. Mērķis – pārskatīt pastāvošo adresāciju, lai ieviestu normatīvo aktu prasībām atbilstošu adresāciju un pielāgotu to pastāvošajai infrastruktūrai. Tas ir nozīmīgs solis gan  pilsētvides, gan lauku apvidu uzlabošanai, iedzīvotāju ērtību nodrošināšanai un valsts informācijas sistēmas datu sakārtošanai.

Mainītā adrese valsts iestādēm būs zināma, bet…

Ludzas novada domes vadība un deputāti apzinās, ka,  veicot adresācijas sakārtošanu, Ludzas novada blīvāk apbūvētajās apkaimēs un pilsētā problēmas būs izteiktākas un sabiedrības neapmierinātības rezonanse ievērojami palielināsies.

Šajā sakarā vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka pašvaldība darīs visu iespējamo, lai iedzīvotājus šis process skartu pēc iespējas mazāk un adresācijas maiņas process notiktu ar mazākām neērtībām iedzīvotājiem.

Valsts iestādēm un uzņēmumiem informācija par jaunajām adresēm būs automātiski pieejama, jo informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. To vidū ir dažādas valsts iestādes un uzņēmumi (t.sk. VID, Tiesu administrācija, LAD, NVA, “Latvijas pasts” u.c.) un pašvaldības.

Valsts adrešu reģistra informāciju savā darbā izmanto arī visi operatīvie dienesti un valsts iestādes, tādēļ īpašniekam tie par adreses maiņu nav jāinformē.

Izņēmums –  komersantam ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu, iesniedzot iesniegumu (adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu).

Īpašniekam par adreses maiņu jāinformē:

* personas, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, bankas u. c. uzņēmumi.

* lietderīgi informēt personas, ar kurām tiek veikta gan personiskā, gan lietišķā sarakste.

Adreses maiņas faktu apliecina pašvaldības izdevumā „Ludzas Novada Vēstis” publicētais lēmums, kas visiem ir pieejams bez maksas. Tāpat ir iespējams vērsties arī Ludzas novada pašvaldībā un pieprasīt izziņu par mainīto adresi, tā tiks sagatavota un izsniegta 10 dienu laikā bez maksas.

Ieteikums: Ludzas novada pašvaldība visu nepieciešamo informāciju nosūta attiecīgajām institūcijām, tomēr pašvaldība iesaka personai sazināties ar attiecīgo iestādi un pārliecināties par to, vai informācija par deklarēto adresi ir nomainīta.

Ēku numurzīmju maiņa

Pēc adreses maiņas ēkas īpašniekam nepieciešams uzstādīt ēku numuru zīmes.

Prasības un kārtība ir noteikta ar Ludzas novada saistošajiem noteikumiem Nr.6 “ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā”.

Arī atbildība un kontrole par saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu ir noteikta šajos saistošajos noteikumos (4. un 5. punkts):

4. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

4.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Ludzas novada pašvaldības būvvalde.

 4.2. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgi Ludzas novada būvvaldes vadītājs un būvinspektors.

5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

5.1. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz EUR 29,00, juridiskām personām līdz EUR 57,00. (Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.54 redakcijā)

5.2. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

5.3. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un noteikumu pildīšanas.

Izmaiņas dokumentos

Jaunā adrese nav jādeklarē. Ziņas par iepriekšējo adresi Valsts adrešu reģistrā automātiski tiks aizstāta ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi, un šī adrese būs pieejama arī Iedzīvotāju reģistrā kā personas deklarētā dzīvesvietas adrese.

Būtiski ir atcerēties, ka saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 32. punktujoprojām būs spēkā līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese. Šo dokumentu maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai to paredz speciālais normatīvais akts. Norādām, ka attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām, īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, kas netiks mainīts.

Ieroču īpašnieku zināšanai: būs jāsaņem atkārtota ieroču atļauja. Valsts policija informē, ka juridiskajām un fiziskajām personām jāvēršas Valsts policijas iestādē, kur izsniegta ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, lai saņemtu atkārtotu ieroču atļauju, ja ir mainīta ieroča glabāšanas adrese (Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 11. panta sestā daļa. Jāuzsver, ka šajā gadījumā – adreses maiņu veikusi attiecīgā Valsts vai pašvaldību iestāde (ja ieroča glabāšanas vieta nemainās un ieroča īpašnieks nepārbrauc dzīvot uz jaunu dzīvesvietu) – persona nav saucama pie administratīvās atbildības. Protams, tas neizslēdz apstākli, ka ieroča īpašniekam ir jāsaņem Valsts policijas iestādē atkārtota ieroča glābšanas vai nēsāšanas atļauja. Lai saņemtu minēto atļauju, personām ir jāiesniedz pamatots iesniegums Valsts policijas iestādē, kurā ir izsniegta attiecīgā atļauja. Iesniegumam jāpievieno fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem. Par atkārtotu atļaujas izsniegšanu ir jāsamaksā valsts nodeva: fiziskajām personām – 4.27  eiro, bet  juridiskajām personām – 8.54 eiro. Uzsverams, ka šajā gadījumā valsts nodeva ir maksājama par atļauju, nevis par ieroča vienību. (Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1011 “Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” 244. punkta, 259.11. un 260.8.apakšpunkta prasības).

Aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret adresācijas sistēmas sakārtošanu un vēlreiz atgādinām, ka tās ir valsts normatīvo aktu prasības, kas pašvaldībai ir jāpilda.

Valdis Maslovskis,

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

coloring.cool