LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 29. jūlijs
Vidmants, Edmunds, Edžus
Ludza
Intermittent clouds
19°C
 
A A A

12. 10. 2009. Izsludināta pieteikšanās pedagogu atbalsta saņemšanai no ESF

Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa izsludina pieteikšanos pedagogu atbalsta saņemšanai Eiropas Sociālā fonda aktivitātē “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” paredz, ka aktivitāte tiks īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiks sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Pieteikties programmai var no 12.līdz 26. oktobrim Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, Raiņa ielā 16 kab. 29. kabinetā. Pedagogiem jāiesniedz (paraugi pielikumā):

1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas;

2. curriculum vitae pēc noteikta parauga;

3. izglītības iestādes direktora apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2009./2010. māc.g. (1.-12. klasēs).

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Sarmīte Gutāne, t.65707141, 65707138, 29442762; e- pasts : [email protected], [email protected]

Iesniedzamie dokumenti

Aktivitātes ieviešanas nosacījumu detalizētāks skaidrojums

Aktivitātē pedagogs var pretendēt uz vienu no šādiem atbalsta veidiem:

1. Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai,lai operatīvi risinātu konkrētu mācību priekšmetu pedagogu trūkumu un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kā arī veicinātu pedagoga iespējas elastīgi pielāgoties pedagogu pieprasījuma izmaiņām, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes papildus mācību priekšmetu mācīšanai atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām vai mācīšanai apvienotās klasēs:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības, pedagogi, kuri izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā ir nonākuši jaunos darba apstākļos, kuru veikšanai trūkst attiecīgas kvalifikācijas (piem., darbs apvienotās klasēs, 1.-4.klases skolotājam mācīšanai 5.,6.klasē, vairāku vienas tematiskās jomas mācību priekšmetu mācīšana vai papildu citi mācību priekšmeti, kuru mācīšanu pedagogs bez atbilstošas kvalifikācijas ir uzņēmies, lai attiecīgajā izglītības iestādē pedagogu trūkuma rezultātā netiktu pārtraukts mācību process);

– apmācības var ietvert pedagoga tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai;

– apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju un tam jau uzticēti jauni pienākumi vai tos paredzēts uzticēt pēc apmācību pabeigšanas;

– apmācības pārkvalifikācijai atbilstoši vajadzībām nodrošina akreditētā augstākās izglītības iestādē, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas;

– apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros, maksimālā kupona summa nepārsniedz 200 latus; (ja pedagoga izvēlētās apmācības ir dārgākas par apmācību kuponā norādīto summu, starpību sedz pats pedagogs);

– apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada pašvaldība augstākās izglītības institūcijai veiks apmaksu par konkrētā pedagoga apmācību;

mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu.

2. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidei profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi, kuriem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā pastāv risks zaudēt darbu skolā, tas ir, samazinājusies pedagoga darba slodze zem 9 kontaktstundām nedēļā (kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes).

– apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga darba slodzi;

– apmācības var ietvert jebkuru vispārīgu vai specifisku prasmju apguvi, kas pedagogam ir nepieciešamasdarbam citā nozarē vai specialitātē ārpus publiskās izglītības sistēmas, tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai vai komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (piem., uzņēmējdarbības prasmes, grāmatvedības prasmes, projekta vadības prasmes, dizaina vai datorgrafikas prasmes u.c.), izņemot apmācības pedagoģiskās kompetences celšanai, kurām atbalsts ir pieejams IZM pārziņā esošajā 1.2.1.2.3.aktivitātē “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” un 1.2.1.1.2.aktivitātē “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”;

– apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantu palīdzība un nepieciešamās apmācības pedagogs izvēlas kopā ar karjeras konsultantu;

– apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros, maksimālā kupona summa nepārsniedz 320 latus – 300 lati apmācībām un 20 lati Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta konsultācijām (ja pedagoga izvēlētās apmācības ir dārgākas par apmācību kuponā norādīto summu, starpību sedz pats pedagogs);

– apmācību sniegšanā var iesaistīties jebkura valsts, pašvaldības vai privātā izglītības iestāde;

– apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada pašvaldība izglītības iestādei veiks apmaksu par konkrētā pedagoga apmācību;

mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu;

– pedagogs, saņemot apmācības un stipendiju šajā apakšaktivitātē, nedrīkst vienlaicīgi saņemt līdzvērtīgu atbalstu citās ES fondu aktivitātēs.

3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arīnodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātespaaugstināšanai:

mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un māca 9 vai vairāk kontaktstundas nedēļā;

– pedagoga iesaiste projektā balstīta uz brīvprātības principu, veicinot vismaz 10 000 pedagogu iesaisti;

dalībai ir nepieciešams izglītības iestādes vadītāja izsniegts apliecinājums par pedagoga darba slodzi;

– paredzētie pasākumi ir balstīti uz 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF Nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātā izstrādāto un 2008.gadā aprobēto pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu un tās tālāku ieviešanu, novērtēšanai un profesionālajai pilnveidei piemērojot pieeju, kas vērsta uz pedagoga motivāciju labāku profesionālā darba un augstāku izglītības procesa rezultātu sasniegšanai;

– novērtēšana un profesionālā pilnveide tiek īstenotas galvenokārt pedagoga darba vidē izglītības iestādē;

pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Stipendijas apmērs ir līdz 100 latiem mēnesī, ņemot vērā pedagoga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz minēto stipendiju, kopumā stipendijas piešķīrumam projektā nepārsniedzot 8 mēnešu periodu.

Novērtēšanu un profesionālo pilnveidi īsteno:

  • mācību procesa laikā, savstarpēji piedaloties (hospitējot) cita pedagoga mācību stundās, sniedzot objektīvu kolēģa darba un pielietoto mācību metožu izvērtējumu un priekšlikumus mācību procesa kvalitātes uzlabošanai (izvērtēšanā īpaši atbalstāma citu izglītības iestāžu pedagogu iesaiste, tādejādi veicinot pieredzes un labas prakses apmaiņu starp izglītības iestādēm);
  • mācoties grupās, sarunu un diskusiju ceļā:

a) lai veicinātu vienotu kritēriju un principu izstrādi un pielietošanu pedagoga pašnovērtējumā un iekšējā skolas novērtējumā,

b) lai savstarpēji nodotu profesionālo pieredzi, zināšanas un labo praksi, tai skaitā citu pedagogu apmācīšana vai konsultēšana (mentorings), kā arī daloties pieredzē ar citu izglītības iestāžu pedagogiem un veidojot partnerību ar citām izglītības iestādēm;

  • pašnovērtējuma un kolēģu novērtējuma (peer review) veidā, aprakstot un izvērtējot pedagoga darba rezultātus, balstoties uz izglītības iestādes līmenī sadarbībā ar izglītības pārvaldēm noteiktajiem kritērijiem, kā arī izstrādājot konkrētajam pedagogam nepieciešamo profesionālās darbības uzlabojumu stratēģiju un taktiku.

* Pedagoga darba novērtējums (pašvērtējums un kolēģu novērtējums) ir aprakstošs apkopojums un ar faktiem pamatots pedagoga profesionālās darbības vērtējums par noteiktu laika periodu, tādā veidā veidojot pedagoga portfolio. Novērtējumā tiek noteikti nepieciešamie uzlabojumi konkrētā pedagoga profesionālajā darbībā un plānota turpmākā profesionālās meistarības pilnveide un izaugsmes iespējas.

Minēto pasākumu īstenošanas rezultātā izglītības iestādē tiek izveidota pedagogu profesionālās pilnveides apvienība, kas izglītības iestādes ietvaros nodrošina īstenotā mācību procesa kvalitātes un pedagogu darba rezultātu novērtējumu, identificējot trūkumus un izstrādājot nepieciešamos pasākumus uzlabojumu veikšanai, kā arī nodrošina pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas darba vietā. Minēto pasākumu rezultātā tiek veicināta sadarbība starp kolēģiem, uzlabota jauno pedagogu apmācība un ievadīšana darbā, paaugstināta pedagogu motivācija kvalitatīvu darba rezultātu sasniegšanai, pozitīvi ietekmēts mācību process izglītības iestādē un uzlaboti skolēnu mācību sasniegumi.

Pedagoga profesionālā darba kvalitātes vērtēšanā izmanto projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātā noteiktāspedagoga profesionālās darbības vērtēšanas pamatjomas (katra profesionālās darbības vērtēšanas pamatjoma ir raksturota ar noteiktiem kvalitātes rādītājiem un kritērijiem):

  • mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu analīze;
  • pedagoga ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstībā un iespēju izmantošana skolēnu vajadzību nodrošināšanā;
  • pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā;
  • pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana (citu pedagogu apmācīšana vai konsultēšana);
  • pedagoģiskās darbības rezultātu analīze un darbības pašreflekcija.

Pedagogs aktivitātes ietvaros vienlaicīgi var pretendēt tikai uz vienu atbalsta veidu, lai atbilstoši Eiropas Savienības regulās noteiktajam, nodrošinātu Eiropas Savienības fondu atbalsta nepārklāšanos un izslēgtu dubultā finansējuma risku atbalsta piešķiršanā!!!

Projektā atbalstu nav paredzēts piešķirt pedagogam, kas ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu vai citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs saņem mērķstipendiju vai atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, vai apmācībām citas specialitātes vai kvalifikācijas ieguvei. Pedagogs, kurš jau ir zaudējis darbu izglītības iestādē un ieguvis bezdarbnieka statusu, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai kļūst par Nodarbinātības valsts aģentūras klientu un nepieciešamo atbalstu Eiropas Savienības fondu finansētu aktīvo nodarbinātības pasākumu veidā (apmācības, pārkvalifikācija, algoti pagaidu darbi un citi pasākumi) var saņemt Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros.

Labklājības ministrijai ir piešķirts papildu Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 miljonu latu apmērā bezdarba prevencijai, kā arī Labklājības ministrijas pārziņā esošajai darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātei “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ir piešķirts papildu finansējums 20 miljonu latu apmērā nodarbinātības pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās cilvēkiem, kas atbrīvoti no darba un ir spējīgi kļūt par nodarbinātām personām, un potenciāliem bezdarbniekiem.

2009. gada 1. septembra MK noteikumi Nr. 998

coloring.cool