LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

10.02. 2011.Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos stipendijas un mācību maksas saņemšanai

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos stipendijas un mācību maksas saņemšanai no ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Līguma Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) līdzekļiem projekta 2. aktivitātē

Pieteikšanās laiks: no 2011. gada 11. FEBRUĀRA līdz 25. FEBRUĀRA plkst. 15.00 (ienest personiski pieteikšanās vietā)

Pieteikšanās vieta: Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Raiņa ielā 16, kab. 213.

Kontaktpersona: projekta koordinatore, pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne, t.65707141, 65707138, 29442762

e- pasts : metod@ludzaspils.lv , ludzaskv@ludza.lv

Vietu skaits : 7

Augstākās izglītības iestāde

Tālākizglītības (B-tipa) kursu programmas nosaukums

Mērķauditorija

Plānotais kursu norises laiks

Vietu skaits

Daugavpils Universitāte

Integrētās rotaļnodarbības sešgadīgo bērnu pēctecīgai attīstībai

pamatizglītības 1.-4.klašu skolotājiem

2011.gada

marts – jūnijs

(1. nodarb.- 5.03.2011.)

2

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Koriģējošā vingrošana pirmsskolā

pirmsskolas iestāžu skolotājiem; lai iegūtu tiesības vadīt koriģēj. vingroš. nodarbības pirmsskolā

2011.g.jūnijs, augusts, septembris, oktobris

2

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Koriģējošā vingrošana sākumskolā

Skolotājiem, kuriem ir 1.-4.kl. skolotāja kvalifikācija;lai iegūtu tiesības vadīt koriģēj. vingroš.nodarb.sākumsk.

2011.g.jūnijs, augusts, septembris, oktobris

1

Rēzeknes Augstskola

Pirmsskolas izglītības metodika

pirmsskolas pedagogiem, kuriem ir 1.-4.klases skolotāja kvalifikācija

11.03.2011.-30.06.2011

1

Rēzeknes Augstskola

5., 6.klases pedagogu profesionālās kvalifik. pilnveide mācību priekšmetu: matemātika vai latviešu valoda vai dabaszinības – didaktikā

skolotājiem, kuriem ir 1.- 4.klases skolotāja kvalifikācija

11.03.2011.-30.06.2011.

1

Jāiesniedz :

1. iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,

2. curriculum vitae pēc noteikta parauga,

3. izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011. māc.g. (1.-12. klasēs)

4. akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegta izziņa vai apliecinājums, kas apliecina, ka tiek nodrošināta iespēja apgūt pedagogam nepieciešamo tālākizglītības programmu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” paredz, ka aktivitāte tiks īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiks sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

Atgādinām, ka ir veikti grozījumi projekta darbību noteicošajos MK not. 998 grozījumi (21.06.2010., stājas spēkā 30.06.2010).

Aktivitātes ieviešanas nosacījumu detalizētāks skaidrojums

Aktivitātē pedagogs var pretendēt uz šādu atbalsta veidu:

Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai,lai operatīvi risinātu konkrētu mācību priekšmetu pedagogu trūkumu un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kā arī veicinātu pedagoga iespējas elastīgi pielāgoties pedagogu pieprasījuma izmaiņām, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes papildus mācību priekšmetu mācīšanai atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām vai mācīšanai apvienotās klasēs:

– mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības, pedagogi, kuri izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā ir nonākuši jaunos darba apstākļos, kuru veikšanai trūkst attiecīgas kvalifikācijas (piem., 1.-4.klases skolotājam mācīšanai 5.,6.klasē, vairāku vienas tematiskās jomas mācību priekšmetu mācīšana vai papildu citi mācību priekšmeti, kuru mācīšanu pedagogs bez atbilstošas kvalifikācijas ir uzņēmies, lai attiecīgajā izglītības iestādē pedagogu trūkuma rezultātā netiktu pārtraukts mācību process);

– apmācības var ietvert pedagoga tālākizglītību cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai;

– apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju un tam jau uzticēti jauni pienākumi vai tos paredzēts uzticēt pēc apmācību pabeigšanas;

– apmācības pārkvalifikācijai atbilstoši vajadzībām nodrošina akreditētā augstākās izglītības iestādē, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas;

– apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros, maksimālā kupona summa nepārsniedz 200 latus; (ja pedagoga izvēlētās apmācības ir dārgākas par apmācību kuponā norādīto summu, starpību sedz pats pedagogs);

– apmācību kupons tiek noformēts kā garantijas raksts, kas apliecina, ka novada pašvaldība augstākās izglītības institūcijai veiks apmaksu par konkrētā pedagoga apmācību;

– mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu.

Bottom of Form